[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Popis úseku B-6 Beroun


Úsek B-6 pokrýval část Pražskéčáry kopírující tok řeky Berounky.Má délku zhruba 12 km. Navazuje na úsek A-5 u Nižbora ( dříve Nová Huť pod Nižborem ). Od Nižboru se táhne po levém břehuBerounky směrem k Berounu. Za Berounem pak navazuje na úsek B-7 pod Tetínem.Hranicí úseku byla stanovena čára spojující tetínský kostel a klášter ve Svatém Janu pod Skalou. Stavba úseku byla zadána firmě Ing. Jelínek a synové - Beroun 7.6.1937. Firma zvítězila ve výběrovém řízení se zadávací částkou 1 145 277,76 Kč. Po dohotovení úseku byla z důvodůvícepracívyúčtována celková částka 1 766 512,65 Kč. Vojenský stavební dozor zajišťoval kpt. pěch. Ferdinand Ticha od pěšího pluku 38 v Berouně. Úsekbyl stavebně dokončen dokonce roku 1937. Je ale doloženo, že zřejmě ještě na jaře 1938 byly dokončovány vnější úpravy objektu č. 56, neboť měl místo omítky potěr cementovousměsí jako objekty z roku 1938. V roce 1938 byl úsek doplněn dalšími řopíky úseku 116, čímž vzniklo dosti hustě opevněné pásmo. Úsek B-6 začíná u Nižboru v místě, kde končí úsek A-5. Na břehu řeky byl vybudován objekt č. 1. Po jeho levé straně stál objekt vz. 36 ( IX - 1 - C). VNižboru bylo vybudováno opevnění ve dvou sledech. Objekty č. 4 a č. 6 postřelovaly okolí nižborského mostu. Zde byla důležitá křižovatka silnic aželezniční trati Beroun - Rakovník. Obranu tohoto důležitého komunikačního uzlu nakonec v roce 1938 zajišťovalo celkem 23 ( ! ) objektů úseků IX a,A-5,B-6 a 116. To všena ploše asi 1x1 km. Úsek B-6 potom pokračoval jedním sledem po břehu řeky k obci Stradonice. Je nutno předem podotknout, žerozestupy objektů 1. sledu po celé délce úseku B-6 byly značné ( místy až 500 m ). Proto byly vloženy mezi objekty úseku B-6 v roce 1938 další objektyúseku 116. Stejným způsobem byla v roce 1938 vykryta hluchá místa ústí četných roklí ústících do údolí Berounky. Ale zpět ke Stradonicím. Zde byl vysokona skalním ostrohu nad železniční tratí vybudován objekt č. 10. Z tohoto stanoviště mohl pokrýt dalekými palbami rozsáhlé území v okolí řeky. První sled pak pokračoval stále po břehu řeky do Hýskova. V polích nad Hýskovem se pak táhl 2. a 3. sled objektů úseku B-6. Zajímavý byl objekt 1. sledu č. 18. Bylcelý až po strop zapuštěn do terénní vlny, která vybíhá od silnice směrem k řece. Z toho důvodu byl vstup vyřešen vstupní šachtou ( dochovala se dosoučasnosti ). V Hýskově byl poslední objekt 2. sledu č. 29 nad údolím Hýskovského potoka na úpatí skalnatého hřebene, který se táhne k Berounu. Na něm měl být vybudován ještě objekt č. 30, ale od jeho výstavby bylo upuštěno. Linie pak pokračovala od Hýskova podél řeky do Berouna. Zde se postupně rozšiřovala až na 4 sledy. Opevněné pásmo zde mělo šíři přes 1 km. Pod Berounem linie pokračovala ve dvou sledech. První sled byl stále po břehu řeky, druhý sled ve vzdálenosti až 750 m od prvního kopíroval silnici Beroun - Hostím. Zde úsek končil objektem č. 66. První sled byl zakončen objektem č. 62pod Tetínem. Původně měl úsek podle některých pramenů končit objektem č. 67, který byl ale po dohotovení pro svoji polohu za hranicí úseku zařazen jakoB-7-2 do úseku B-7. V úseku B-6 bylo postaveno celkem 66 objektů. Jeden ( č. 30 ) byl zrušen a č. 67 byl po dohotovení přeřazen k úseku B-7. Zcelkového počtu bylo 52 pevnůstek typu A. S ohledem na tvářnost terénu bylo 11 objektů typu D a 2 objekty typu E. Typ B byl zastoupen jedním objektemve 4. sledu na pláni nad Berounem. V současné době patří úsek B-6 vzhledem k počtu dochovaných řopíků k nejatraktivnějším úsekům Pražské čáry. Z počtu66 dohotovených pevnůstek se jich do současnosti dochovalo 10 ( č. 7, 12, 31, 42, 49, 50, 51, 54, 59 a 61 ). Společně se 4 objekty úseku 116 ( č. 122,126, 128 a 134 ) je nejzachovalejším úsekem Pražské čáry. K tomu je třeba přičíst také množství zachovaných trosek po prvních odstřelech. Mimo oblasti využívané zemědělsky se dochovaly také jámy se záhozy po vytěžení železa. Prvním dochovaným objektem je č. 7. Nachází se na soukromém pozemku ve stráni nad Nižborem. Byl zabetonován, v současnosti je zčásti zahrnut zeminou a téměř se ztrácí v hustém porostu. Objekt č. 12 na břehu řeky u Stradonic je také zabetonován. Stojí na soukromém pozemku u chaty. Byl opatřen malou inundační šachtou. Přestože byl několikrát zaplaven při povodních, má velmi zachovalé stopy po maskování. Objekt č. 26 byl při navýšení terénu v místě dnešního závodu Prefa v Hýskově zasypán a je tím navždy pohřben. Další původně zachovaný řopík č. 28 byl po neúspěšném pokusu o likvidaci sbíječkou nakonec zabudován do rodinného domu. V 90. letech tedy zmizel z očí, alepřesto je pod novodobým zdivem stále s námi. Objekt č. 31 za tratí u Hýskova zůstal ve stavu po zabetonování. V Berouně se dochoval řopík č. 42 na břehuřeky. Má velkou inundační šachtu. Je prázdný a v roce 2003 byl při protipovodňových úpravách říčního břehu zbaven záhozu. Další dochované objekty č. 49 a č. 50 jsou u berounského mostu. Řopík č. 49 byl jen zazděnapo válce opět otevřen. Ve vstupní chodbě se zachoval kamuflážní nátěr. Bohužel v roce 2004 byl vchod do chodbičky opět zazděn. Objekt č. 50 byl původně zabetonován. Po válce byl otevřen a vyčištěn. Vzhledem k tomu že okolní terén byl poválce navýšen jako ochrana proti povodním, jsou oba objekty napůl zasypány, Objekt č. 50 je proto přístupný pouze plížením. Objekt č. 51 u silniceBeroun -Vráž je typ E. Měl uzavírat společně s protilehlým objektem č. 48 údolí se silnicí a železniční tratí.. Původně byl zabetonován. Nyní probíhárekonstrukce do původní podoby. Další objekt č. 54 se zachoval na břehu řeky v Berouně. Byl zabetonován a po válce zcela zasypán. V 90. letech byl pakčástečně obnažen při úpravách nábřeží. Nyní je na něj z terasy vedlejšího penzionu " U štiky" při posezení u půllitru hezký pohled. Řopík č. 59 sedochoval ve 2.sleduna okraji obce Lištice. Díky blízkosti domu č.p. 84 byl ušetřenodstřelu. Je zabetonován a z týlu částečně zahrnut zeminou z pole. Poslední dochovaný objekt úseku B-6 je č. 61. Je v 1. sledu u řeky pod Berounem. Byl také opatřen inundační šachtou. Zřejmě kvůli elektrickému vedenínebyl odstřelen, ale pouze zabetonován. Do povodně v roce 2002, kdy se řopík ocitl hluboko pod vodou, se zachoval i přístupový zákop. Ten je nyní mimo část u vchodu téměř zahlazen. Mimo dochované objekty je možno vidět i pozůstatky pevnůstek po prvních odstřelech. Jsou to č. 13, 58, 60, 63, 64, 65 a66. Zde se dochovaly téměř kompletní zbytky rozvalených objektů včetně stropnic a vchodových částí. Z některých dalších objektů se dochovaly čelnístěny, někde i stropnice. Nezachovaly se pouze stopy po řopících na polích nad Hýskovem, dále v zástavbě v Berouně a částečně i v polích nad Berounem. Objekty nad Hýskovem zůstaly po válce pouze rozvaleny a likvidovaly se až v 50. letech při scelování družstevních lánů. V Berouně postupně mizely přirozšiřování zástavby. Pozůstatky po objektu č. 56 typu B byly zahlazeny při stavbě dálnice. Ale nenechte se odradit. Jinak je tady moc hezky.Přijeďte se podívat.

Zdroje a literatura:

  1. J. Likovský - Z. Bauer - Opevnění předmostí Prahy, 1998 ,R. Lášek - Opevnění z let 1936 - 1938 v okolí Prahy, 2003



Vloženo: 2.2.2004
Autor: Pavel Jonáš.
ropiky.net ©1999-2018