[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Periskop LO v číslech - Miroslav Srb


Při hodnocení dosud publikovaných údajů na téma pevnostní výstroje panuje všeobecná snaha dovést toto bádání k hranici, kterou představuje konec září 1938. Nejinak je tomu i v případě prostředku, určeného k pozorování a řízení palby z lehkých objektů vz. 37. Tento prostředek jednoduché konstrukce byl zaveden do výzbroje dne 7. října 1937, výnosem MNO č.j. 9.739/ Taj. hl. št. 3. oddělení pod oficiálním označením periskop LO vz. 37. Pro vojenskou správu jej vyráběly dvě firmy: Optikotechna Přerov s.r.o. (kódové označení výrobku 2309) a pražská firma Srb a Štys.

Prvotním zdrojem ve věci počtu dodaných periskopů l.o. vz. 37 pro mě byly články M. Johna. V Atomu č. 6/1978 (Výzbroj a vybavení pevnůstek LO) uvedl na straně 6, že všech objednaných 10.400 kusů bylo vojenskou správou převzato. O pět let později (Atom č. 11/1983- Optika čsl. opevnění 1938, strana 12 až 14) stejný autor své závěry korigoval na 8.180 periskopů osazených do objektů LO vz. 37. Celkový počet periskopů však přitom zvýšil o 7.854 kusů do objektů již nezamontovaných na celkový počet 16.034 kusů. Stejné údaje o počtu periskopů se rovněž objevily v publikacích, které se relativně rozsáhleji věnovaly optice čsl. opevnění (K. Aron, s. 133, M. Ráboň- T. Svoboda, s. 143- 144). Lze předpokládat , že zde byl článek M. Johna zdrojem informací, ačkoliv není v seznamu literatury uveden.

Závěsy DZ- 25

První objednávka závěsů (MNO, č.j. 37.477/Taj. hl. št. ŘOP 1937) byla schválena dne 25. října 1937 na základě nabídky Čsl. zbrojovky Brno z 15. září 1937 (č. 97.990/K/taj.). Objednávce ještě předcházelo schválení prototypu závěsu výzbrojní komisí, která zasedala ve VTLÚ 24. září 1937. Další objednávky brzy následovaly a přehledně vypadaly takto:

Tabulka č. 1- Objednávky závěsu DZ- 25

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
37 477 25.10.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks
347 14.2.1938 - 2 500 ks 800 ks
4684 11.4.1938 - 3 650 ks 1 000 ks
2075 16.7.1938 - 3 000 ks 2 000 ks
celkem dle délky 50 ks 16 150 ks 7 800 ks
celkem 24 000 ks

Nyní se pokusíme stanovit pravděpodobný počet celkem dodaných závěsů. Využijeme přitom již zmíněného výnosu o omezení výroby a rovněž tak skutečnost, že byl součástí spisu vedeného ve věci konečné likvidace objednávek ŘOP u Čsl. zbrojovky (jednání proběhla ve dnech 14. až 15. listopadu 1938). Podotýkám, že v tomto dokumentu nebyla uvedena žádná výjimka proti nařízení pod bodem 4 výnosu MNO č.j. 32.645/Taj. hl. št. ŘOP. Proto se lze domnívat, že výsledky komise lze brát pro naše bádání za velice věrohodné. Z první objednávky závěsů bylo převzato a odesláno ZTÚ 3 celkem 31 ks. krátkých, 700 středních a 3.003 dlouhých závěsů, celkem tedy 10.033 závěsů. Objednávka tak byla splněna na cca 91%. Z objednávky č.j. 347/1938, která byla v podstatě pouze rozšířena zbývajícími objednávkami (č.j. 4.684 a 20.076/1938) bylo převzato a odesláno ZTÚ 3 pouze 589 ks. středních závěsů. Objednávka č.j. 347/1938 tak byla splněna pouze na cca 4,5%. Součet obou dodávek pak dává výsledek 10.622 kusů závěsů. Dle typu hovoříme o 31 ks. krátkých, 7.589 ks. středních a 3.003 ks. dlouhých závěsů, čímž byly všechny objednávky celkově splněny na cca 44%.

Periskop LO vz. 37

Poptávka na toto zařízení byla adresována celkem třem firmám. Dvě měly své sídlo v Praze- Josef a Jan Frič a Srb a Štys, třetí pak byla přerovská Optikotechna. Objednávky na periskopy však obdržely pouze dvě, ačkoliv nabídkové řízení obeslaly všechny. První objednávka směřovala do Přerova, odkud na poptávku z 16. října 1937 bylo reagováno dne 8. listopadu 1937 pod značkou 1.395/R taj. Zadávací komise, jednající o deset dní později u podnáčelníka hlavního štábu, rozhodla zadat první objednávku právě Optikotechně. Tak se také stalo výnosem MNO, č.j. 42.587/Taj. hl. št. ŘOP ze dne 4. prosince 1937. Samozřejmě, že tato poptávka nebyla poslední a celkově byla Optikotechna zaměstnána výrobou periskopů následovně:

Tabulka č. 2- Objednávky periskopů LO vz. 37 u Optikotechny Přerov

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
42 587 4.12.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks
347 14.2.1938 - - 800 ks
4684 11.4.1938 - 2 650 ks 1 000 ks
celkem dle délky 50 ks 9 650 ks 5 800 ks
celkem 15 500 ks

V září 1938 bylo výnosem MNO, č.j. 27.160/Taj. hl. št. ŘOP nařízeno provést u periskopů z objednávky č.j. 4.684/1938 změnu tzv. měnitelného zvětšení. Z časových důvodů však již nebyl tento požadavek realizován.

Ve věci dodávek periskopů od pražské firmy Srb a Štys, přehledná tabulka vypovídá o objednávkách následující:

Tabulka č. 3- Objednávky periskopů LO vz. 37 u firmy Srb a Štys

objednávka č.j. datum krátký (1277 mm) střední (1477 mm) dlouhý (1827 mm)
347 14.2.1938 - 2 500 ks -
4684 11.4.1938 - 1 000 ks -
2075 16.7.1938 - 3 000 ks 2 000 ks
celkem dle délky 0 ks 6 500 ks 2 000 ks
celkem 8 500 ks

Poslední objednávka zahrnovala periskopy LO vz. 37 s tzv. měnitelným zvětšením. Tato zajímavá a jednoduchá konstrukční úprava pocházela z projekčních kanceláří uvedené pražské firmy.

Jaké byly celkové číselně vyjádřené stavy objednávek jak závěsů, tak periskopů, o tom hovoří pro přehled a srovnání další tabulka:

Tabulka č. 4- Celkový přehled objednaných závěsů a periskopů

typ závěs (ČZ) periskop (Optikotechna) periskop (Srb&Štys)
krátný 50 ks 50 ks -
střední 16 150 ks 9 650 ks 6 500 ks
dlouhý 7 800 ks 5 800 ks 2 000 ks
celkem 24 000 ks 15 500 ks (65%) 8 500 ks (35%)

V Okamžiku pokusu o stanovení výroby, respektive dodávek periskopů se nejobtížněji jeví otázka firmy Srb a Štys. Spis, který jsem měl k dispozici (MNO, č.j. 34.157/Taj. hl. št. ŘOP 1938) poukazuje na objednávky MNO, č.j. 347 a 4.684/Taj. hl. št. ŘOP 1938 jako na vyhotovené a převzaté, avšak nikoli jak bychom potřebovali jako na dodané. Dále je tu ovšem spis MNO, č.j. 1.373/Taj. hl. št. ŘOP 1939, který se věnoval korespondenci firmy Srb a Štys v otázce proplacení dodaných periskopů. Pražská firma sice urgovala pohledávku celkem K 1.079.00,- za 3.500 dodaných přístrojů dle objednávek č.j. 347 a 4.684, ovšem tyto urgence se vztahovaly k datu 9. 11. 1938. V tomto případě, jelikož mi není znám orgán, který fungoval při přejímání výrobků (snad ÚZ) a rovněž tak nemám jednoznačný doklad o tom, že firma obdržela výnos č.j. 32.645 o omezení výroby, nelze termín „dodáno“ vztahovat jednoznačně k datu 30. 9. 1938 (resp. 3. 10. 1938). Na druhé straně však mohu uvést, že jsem měl k dispozici některá hlášení z úseků LO, která jednoznačně uvádějí dodávky „řopíkových“ periskopů od firmy Srb a Štys v průběhu roku 1938 (tedy do 30. 9.). Jejich součet sice nedosahuje čísla 3.500 ks., ale přesto se domnívám, že počet 3.500 ks. středních periskopů LO vz. 37 od firmy Srb a Štys lze označit za množství dodané. Nutno je ovšem chápat jako množství nejvýše možné, jelikož objednávka MNO, č.j. 20.075/Taj. hl. št. ŘOP 1938 na 3.000 ks. střeních a 2.000 ks. dlouhých periskopů LO vz. 37 s tzv. měnitelným zvětšením byla po 30. 9. 1938 stornována, aniž se jediný výrobek z této objednávky do objektů dostal. Na základě těchto údajů by pak firma Srb a Štys splnila dodávky na cca 41 %.

Naopak u firmy Optikotechna Přerov jsem měl možnost se opřít o výnos ve věci omezení výroby. Firma dokonce až na další zastavila výrobu „řopíkových“ periskopů a hlásila její stav ŘOP dne 15. 10. 1938. Toto hlášení se potom stalo podkladem pro komisi, jednající ve dnech 10.- 12. 11. 1938 v Přerově ve věci zjištění a ohodnocení výrobního stavu předmětů objednaných pro ŘOP. Komise dospěla k následujícím závěrům:

Tabulka č. 5- Přehled výsledků komise z 10. 12. 1938 v Optikotechně

objednávka č.j. datum typ odesláno
krátký střední dlouhý krátký střední dlouhý
42587 4.12.1937 50 ks 7 000 ks 4 000 ks 31 ks 6 079 ks 2 053 ks
347 14.2.1938 - - 800 ks - - stornováno
4684 11.4.1938 - 2 650 ks 1 000 ks - stronováno stornováno
Celkem: 15 500 ks 8 163 ks

Koncept se sice nezmiňuje o dodávkách krátkých periskopů, což by mohlo naznačovat, že již nebylo co odesílat, ale myslím, že je tento fakt nutno chápat spíše jako opomenutí (viz. výsledky jednání komise v Přerově). Rozdíl 3 kusů odeslaných středních periskopů oproti nálezu v Přerově vysvětlil ZTÚ 3 tím, že tyto 3 kusy nebyly zhotoveny a převzaty. Celkem tedy bylo dle ZTÚ 3 odesláno 8.160 ks. „řopíkových“ periskopů (31 ks. krátkých, 6.076 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých). Tento počet lze doložit rovněž interním hlášením Optikotechny Přerov, která ve věci nevyřízených objednávek k 31. 12. 1938 konstatovala dodání 8.160 ks. „řopíkových periskopů. Stejně tak se tento počet objevuje v přehledu fakturace speciálních výrobků této firmy za rok 1938. Dodávky tak dle předložených údajů byly splněny na cca 52,6 %.

Celkově tedy můžeme konstatovat, že firmami Optikotechna Přerov a Srb a Štys Praha bylo vyrobeno, převzato a především odesláno 31 ks. krátkých, 9.576 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých „řopíkových“ periskopů. Celkový počet by tedy bez rozlišení typů zněl 11.660 periskopů LO vz. 37, což představuje splnění dodávek na 48,58 %.

Nyní můžeme provést srovnání počtu dodaných závěsů a periskopů- pokud jsme přijali předpoklad, že bez závěsu nelze periskop nainstalovat a používat jej k pozorování. Toto srovnání by vypadalo následovně:

Tabulka č. 6- Porovnání dodaných závěsů a periskopů LO vz. 37

typ

závěs

periskop

rozdíl

celkový

počet instal. periskopů

krátký

31

ks.

31

ks.

0

31

ks.

střední

7.589

ks.

9.576

ks.

+

1.987 ks.

7.589

ks.

dlouhý

3.003

ks.

2.053

ks.

-

950 ks.

2.053

ks.

CELKEM

10.623

ks.

11.660

ks.


9.673

ks.

Na tomto základě lze pak tvrdit, že k datu 30. 9. 1938 (resp. k 3. 10. 1938) celkový počet pravděpodobně nainstalovaných „řopíkových“ periskopů dosáhl počtu 31 ks. krátkých, 7.589 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých, tedy celkem 9.673 ks. periskopů LO vz. 37, což znamená 40,3 % z celkového počtu 24.000 ks. objednaných periskopů. Na tomto místě by bylo možné tuto studii ukončit, avšak je tu ještě jedno srovnání, kterému v předcházejícím textu nebyla věnována pozornost. Doposud jsme totiž pracovali pouze za předpokladu porovnání celkových počtů dodaných závěsů a periskopů. Nelze si totiž nepovšimnout vzájemné shody počtu objednaných závěsů a periskopů nebo dokonce ve většině případů i čísel jednacích jednotlivých objednávek. Uvedl jsem sice, že dílčí dodávky periskopů nedocházely do úseků LO souběžně s dodávkami závěsů a naopak, avšak proč bychom nemohli uvažovat, že pro objednávku „řopikových“ periskopů pod č.j. 42.587 u Optikotechny Přerov byly určeny pouze dodávky závěsů pod č.j. 37.477 (Pozn.: Jedná se pouze o hypotézu, k jejímuž potvrzení není k dispozici jednoznačný doklad.) Pokud bychom se tedy pokusili provést srovnání za tohoto předpokladu i u dalších objednávek, pak dojdeme k následujícímu přehledu:

Tabulka č. 7- Porovnání dodávek závěsů a periskopů LO vz. 37

závěsy

periskopy

firma

celkem

dodáno periskopů l.o. vz. 37

obj.

č.j.

dodáno

obj.

č.j.

dodáno37477

31

ks. krátký

7000

ks. střední

3000

ks. dlouhý

42587

31

ks. krátký

6076

ks. střední

2053

ks. dlouhý

OptikotechnaOptikotechnaOptikotechna

31

ks. krátký6076

ks. střední2053

ks. dlouhý

347

589

ks střední

347

2500

ks. střední

Srb

a Štys

589

ks. střední

4684

0

ks. střední

4684

1000

ks. střední

Srb

a Štys

0

ks. střední

CELKEM

dodáno periskopů bez rozlišení výrobce

8749 ks.

Jak zřejmo, na základě adresnosti objednávek jsem došli ke zcela odlišným údajům. Vybavenost objektů LO mohla tedy vypadat následovně: 31 ks. krátkých, 6.665 ks. středních a 2.053 ks. dlouhých periskopů, tedy celkem 8.749 ks. periskopů LO vz. 37, což znamená splnění celkové objednávky pouze na 36 %.

Závěr

I když název této studie zní „Periskop LO vz. 37 v číslech“, záměrem zde nebylo podat definitivní, úplný a konečný údaj, který by poukázal na stav vybavenosti lehkého opevnění tímto optickým zařízením. Toto zatím současná úroveň bádání neumožňuje. Účelem této studie proto bylo především poukázat na neudržitelnost dosud tradovaných údajů a rovněž tak naznačit možné směry dalšího výzkumu.


Vloženo: 24.11.2005
Autor: Jan Lakosil
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018