[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Bodák vz.1924


Tak jako řada jiných zbraní, vzniklých modernizací či jen úpravou zbraně jiné, nebyly ani československé bodáky vyráběné u nás po roce 1918 konstrukčně i tvarově nijak progresivní. Bodáky vz.1895, vz.1922 a 1923, které vývojově předcházely bodák vz.1924, vznikly vzájemným spojením již osvědčených rakouských a německých konstrukčních prvků. Předlohou bodáku vz.1924 byl bodák vz.1923, jehož čepel a pochva byly na základě praktických zkušeností u vojenských jednotek zkráceny o 100mm (toto se mi nezdá, dle fotek a bodáků které jsem viděl bych řekl, že je to překlep a že byl bodák vz.24 prodloužen o 10mm oproti bodáku vz.23 – pozn. O.V.).

Bezprostředně na počátku dvacátých let se v ČSR výrobou bodáků zabývali tři výrobci: Zbrojovka Praga v Praze-Vršovicích, Moravské ocelárny a železárny v Olomouci-Řepčíně a Zbrojovka Brno. Zatím pro první dvě firmy to byla vlastně jen krátká epizoda, stala se Zbrojovka Brno v krátké době monopolním výrobcem pušek a bodáků pro Československou armádu a navíc i jejich světoznámým exportérem. Jediným komu se tento monopol podařilo alespoň na čas narušit, byla firma Ing.Karel Schulz v Komořanech u Prahy, která vyrobila v průběhu let 1926 – 32více jak 300 tisíc pochev pro bodáky vz.1924 za nižší cenu než Zbrojovka Brno. Podnik pod značkou KOMO dodával armádě pochvy výrazně levněji, což vedlo dokonce k tomu, že v brněnské pochvárně museli omezovat výrobu. V Komořanech vyrobené pochvy jsou na nosci značeny výrobní značkou KOMO v oválu, přičemž písmena K a M jsou umístěna uvnitř dvou O. Pochvy přímo v podniku kontroloval a přejímací značkou opatřoval štábní rotmistr zbrojíř Bohumil Krob, který spadal pod Zemskou zbrojnici č.1 v Praze (ZZI). V letech 1926-28 tvořilo zdejší přejímací značku písmeno M lvíček a poslední dvojčíslí letopočtu. Roku 1929 bylo písmeno M nahrazeno značkou Z, která byla používána ještě v roce 1932. Pravděpodobně od roku 1933 byla Zbrojovka Brno monopolním výrobcem bodáků vz.1924, které armádě dodávala za tehdejších 48Kč za kus včetně pochvy. Vyráběla je jednak ve starém závodě v Brně a od roku 1937 i v nově zbudovaném pobočném závodě v Povážské Bystrici na Slovensku. Podobně jako u jiných zbraní, byla i kvalita dodávaných bodáků ve Zbrojovce Brno průběžně kontrolována orgány Vojenského technického úřadu – VTU, přejmenovaného od roku 1933 na Vojenský technický a letecký ústav – VTLÚ. Kromě zkoušky na ohyb čepele byl bodák změřen, zvážen a profrézování v hlavičce bylo změřeno speciálním kalibrem. Pochvy byly samozřejmě rovněž kontrolovány. Pera obůstku pochvy musela být natolik silná, aby v ní zasunutý bodák měl odpor na tah minimálně 2,5kg. Drobné součástky musely mít rovněž předepsanou kvalitu. Například pero stiskátka nesmělo ztratit svojí pružnost ani po 12-ti hodinovém úplném stlačení. Po provedení kontroly byla na čepel bodáku u příčky (od roku 1928 zespodu na stopce jílce) a na konec pochvy vyražena přejímací značka, jejíž podoba se během let měnila. Původní přejímací značka používaná již na bodácích vz.1923 se u bodáku vz.1924 používala pouze u výrobků vyrobených v roce 1924. Značku tvořilo písmeno E, lvíček v kolečku, rok 24 ( E © 24 – v kolečku si představte místo C lva - O.V.). Od roku 1925 byla přejímací značka změněna. Písmeno E bylo zachováno, ale lvíček byl větší a nebyl již umístěn v kolečku. V roce 1937 došlo opět ke změně přejímací značky. Za písmeno E bylo doplněno číslo VTLÚ. Takže byl-li bodák vyroben v Brně, měl tedy přejímací značku E3 a byl-li vyroben v Povážské Bystrici měl E4. K obdobné změně došlo i u jiných výrobců zbraní. Pracoviště VTLÚ byly rozmístěny takto:

1 – Plzeň, 2 – Adamov, 3 – Brno, 4 – Povážská Bystrica, 5 – Vlašim, 6 – Semtín, 7 – Strakonice, 8 – fi.Janeček Praha Pankrác. Všechny verze přejímacích značek byly ještě doplněny samozřejmě posledním dvojčíslím roku převzetí. V roce 1924 a 1925 bylo na stopce jílce ze spodu vyraženo i výrobní číslo pušky, se kterou byl bodák zkompletován (kdyby měl někdo pušku s v.č. na mém bodáku, rád mu ho věnuji – O.V.). Všechny bodáky a pochvy určené pro čs.armádu měly vyraženou výrobní značku ČSZ. Další značky, které můžeme na bodácích vz.1924 a vůbec na všech našich předválečných bodácích najít, jsou značky vojenských útvarů, ústavů a velitelství. Ty však na ně vyrážely vojenští zbrojíři přímo u jednotek. Dělo se tak na základě výnosu zbrojně hospodářského odd. zbrojního odboru MNO č.j.536735 z července 1922 ( to číslo 536735 nemusí být správně, z kopie z které to opisuji to není čitelné – O.V.). V pozdějších letech byla povinnost takto označovat zbraně zakotvena v předpisu D-XIII-3 „Udržování a opravy zbroje“ (to D na začátku může být taky O nebo Q, z kopie z které to opisuji to není čitelné – O.V.). Dle uvedeného předpisu byly bodáky značené na svrchní části hlavičky jílce pomocí raznic písmen a čísel vysokých 3 mm. Značka se skládala z čísla útvaru, písmene nebo několika písmen názvu útvaru, ústavu nebo velitelství, kde byl bodák ve výzbroji a evidenčního čísla zbraně. Shodná značka byla vyražená i na kulatém štítku umístěném na pažbě pušky, ke které bodák patřil. Pro sběratele bývá zpravidla větší či menší problém objasnit význam písemných zkratek. V některých případech je to o to problematičtější, že význam značek se časem měnil, tím jak některé útvary zanikaly a jiné vznikaly. V případě jezdeckých pluků, které byly v roce 1936 přejmenovány na dragounské pluky, byla dle předpisu D-XIII-3 vydaného v tomto roce ponechána původní značka J. Předpis vydaný v dalších letech jsem neměl možnost prostudovat, ale dle jiných informací usuzuji, že byla používána i značka DG nebo DR. Pro informaci uvádím seznam značek uvedený v původním strojem psaném návrhu z roku 1922 doplněny údaji z předpisu D-XIII-3, příloha 17 z roku 1936. (Já jsem jej přepsal a je uložen jako jeden z obrázků – O.V.)

Na základě dostupných informací usuzuji, že bohužel neexistuje žádný úplný a kompletní seznam značek a tak je možné se snadno setkat se značkou těžko identifikovatelnou. Způsob značení zbraní byl přejat z bývalé rakouské armády a měl dvojí význam: Jednak byla precizní evidence a možnost záměny se snížila na minimum, jednak bodák sloužil jako osobní doklad. Dle předpisu se bodák odkládal jen ve vojenských ubikacích, v neveřejných místnostech, při sportu a při tanci. Při případné kontrole na vycházce musel voják ukázat bodák. Bylo-li třeba, poznamenal si kontrolní orgán značení vyražené na hlavičce jílce a provinilce bylo možné přesně identifikovat. Za to že mužstvo odcházelo na vycházky oblečeno dle předpisu a vždy s opaskem a bodákem, byli zodpovědní velitelé světnic, dozorčí desátníci a dozorčí u brány.

Předpis byl jasný, ale v praxi docházelo k jeho porušování. Zejména zámožnější vojáci a délesloužící si opatřovali soukromé tzv.stejnokrojové, nebo vycházkové bodáky, které pak nosili namísto bodáků služebních. O tom, že se upravené stejnokrojové bodáky nosily, svědčí i skutečnost, že se dokonce továrně vyráběly a prodávaly rozhodně ne levně. Niklované stejnokrojové bodáky vz.1895 vyráběla zbrojovka Praga a v pozdějších letech dodávala bodáky vz.1924 v niklované podobě i Zbrojovka Brno. Nepochybně nejzajímavější však byly bodáky vyráběné firmou Wlastowiz ve Štósu na Slovensku (dnes Sandrik) a v Mikulášovicích v Čechách (dnes MIKOV). V obou místech měla výroba nožířského zboží a chladných zbraní dlouhou tradici, která trvá dodnes. Zde vyráběné stejnokrojové bodáky nebyly běžného typu, ale šlo o zvláštní odlehčené, niklované a na pušku nenasaditelné, čistě dekorativní zbraně. Nejméně byly vyráběné tři různé tvarově odlišné verze vycházkových bodáků, z nichž jedna vzhledově jednoznačně vycházela z bodáku vz.1924. Bodáky byly niklované a pochvy dodával výrobce v niklovaném, nebo brynýrovaném provedení. Exempláře vyrobené ve Štósu jsou značeny celým názvem výrobce a výrobky z Mikulášovic nesou jako značku tři zkřížené meče. Vycházkové bodáky jsou na první pohled nápadné tím, že mají jen zcela nefunkční stiskátko a profrézování v hlavičce jílce je profilováno tak, že slouží jen k odlehčení a bodák tudíž v žádném případě nejde nasadit na pušku.

Vedle běžných bodáků vz.1924 byly ve Zbrojovce Brno k reklamním účelům vyráběné i miniatury těchto bodáků v měřítku 3:5. Jejich výrobu údajně zajišťovali učňové. Nejde o nějakou vyjímečnost, protože miniatury bodáků jako suvenýry vyráběly i jiné zbrojovky, ale miniatury z ČSZ jsou především zajímavé čistotou a dokonalostí provedení, včetně funkčního stiskátka a malého závěsníku. Bodáky i pochvy jsou značeny všemi třemi variantami výrobních značek, tj. ČSZ, Z ve vývrtu zbraně a Z v kolečku. Pomineme-li další možné kombinace mezi povrchovou úpravou a použitými výrobními značkami, podařilo se zatím zjistit tři varianty miniatur. První nejčastější provedení má bodák i pochvu niklované, druhá verze má bodák bez povrchové úpravy a pochva je brynýrovaná a třetí varianta má chromovaný bodák a brynýrovanou pochvu. Závěsníky byly doposud zjištěné ve dvou variantách: První je vlastně přesnou zmenšeninou na bojový bodák vz.1924, druhý je zpevněn čtyřmi nýty, přičemž jeho horní část není přeložena a sešitá, ale pouze dvakrát proříznutá pro provlečení opasku. Všechny uvedené miniatury bodáku vz.1924 mají střenky lisované z černého bakelitu.

Bodák vz.1924 byl až do okupace jednotným pro celou armádu. V míru byly u jednotek používány bodáky tzv. „poloostré“ mající šířku plochy ostří 0.3mm. V případě vyhlášení mobilizace byly bodáky zbroušeny a tímto nabroušením vznikl bodák „ostrý“. Jednotlivé údaje o tom kolik bodáků u nás Němci ukořistili v roce 1939 se mírně rozcházejí. Jisté však je, že to bylo více jak 850 000 kusů. Velké množství jich bylo také dodáno na export do zahraničí, zejména do Rumunska. S bodákem vz.1924 se počítalo i při zkoušení samonabíjecí pušky, které se ale do vypuknutí druhé světové války zavedení v naší armádě nedočkaly. Dle značek na dochovaných exemplářích byly bodáky vz.1924 zavedeny i u četnictva. Bohužel k této skutečnosti nemám žádné další informace, přestože podle dost vysokých čísel dochovaných bodáků nešlo jen o okrajovou záležitost. Uvedené bodáky nemají přejímací značky a tak není možné zjistit zda byly ve výzbroji četnictva před zavedením krátké pušky vz.1933 s bodákem téhož vzoru nebo současně s ní.

Tento článek mi poslal jeden pán emailem. Bohužel se jednalo už nejméně o druhou kopii, takže řada věcí je nečitelná a o obrázkách už ani nemluvím. Článek doplním vlastními obrázky. Článek napsal jistý pan Jan Šmíd asi v nějakém střeleckém magazínu v roce 1994 ± 4 roky (můj odhad).

Článek je na 95% pouze opsán. Některé slova jsem změnil, některé nahradil jinými. Moje poznámky jsou v závorkách. Kdyby někdo měl ten článek v lepší kvalitě a je ochotný mi ho poslat budu rád. Případné nepřesnosti rád opravím. Ondra Vonka

Zdroje a literatura:

 1. Článek o bodácích vz1924 od Jana ŠmídaVloženo: 25.8.2006
Autor: Ondřej Vonka
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018