[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Československé opevnění v Lednicko-valtickém areálu (1936 - 1938)


Konečně jsem se odhodlal k sepsání všech nesprávně uvedených informací v knize Vladimíra Fice o čs. opevnění v LVA, která vyšla na podzim loňského roku. Vydal ji Národní památkový ústav Brno a je hodně netypická pro sběratele bunkrologické literatury svým formátem 20x20cm.

Na začátek chci uvést, že kniha přináší spoustu nového, hlavně archivních údajů o průběhu výstavby úseků lehkého a těžkého opevnění, překážek a ubytovacích chat v oblasti dnešního LVA. Dále několik poprvé publikovaných leteckých snímků pevnostní linie v bezprostředním okolí Břeclavi a 2 mapy prezentující kompaktní část pevností linie III. sboru (na rozdíl od Utajených pevností), tzn. oblast celého Lednicko-valtického areálu (z toho jedna slepá se současným stavem opevnění). V závěru knihy jsou uvedeny přehledné tabulky všech objektů nalézajících se v prostoru LVA.

V textu vycházím ze svých terénních průzkumů, z informací kolegy L. Tondra a z dostupné literatury o opevnění popisující III. sbor (Utajené pevnosti, Lexikon TO).

Bohužel v mapách i v tabulkách se vyskytlo hodně chyb. Proto jsem byl překvapen, že dle mého terénního průzkumu i kolegy L. Tondra je známo již mnoho upřesňujících nebo úplně nových informací vztahujících se ke zdejšímu prostoru.

Zde jsou mé opravy:

STR. 8 – letecké snímky:

- a) sporné zaznačení mnoha objektů

špatně např. objekt 6/43 – správně více na SZ

pochybnosti mám i o umístění objektů 6/52 - 54, které zcela jistě nejsou tak za sebou, 6/52 je více na Z, 6/54 je více na V

některé objekty naopak vůbec nezaneseny (např. 6/47, 6/51)

- b) sporné zaznačení mnoha objektů

např. 8a/13* je správně více jižněji,

6/62 a 6/63 jsou správně více západněji v patrných pozorovacích průsecích!

- c) sporné zaznačení mnoha objektů

např. 8a/28 je více na JV

8a/21 zcela špatně zaznačen (není zde žádný objekt, č. 21 je umístěn o více než 1,5 km na jihovýchod)

8a/20 je správně více na JV

8a/15 není vůbec zaznačen (u silnice z Poštorné ke keramické továrně)

8a/19 zcela špatně zaznačen (není zde žádný objekt, č. 19 je správně v místě označeném č. 14)

8a/16 i 8a/17 špatně zaznačeny (oba jsou více na J) (nesouhlasí s mapou na str. 12-13, kde jsou správně!)

LO vz. 36/155 není vůbec zaznačen (u okraje Kančí obory v týlu LO vz. 36/154)

STR. 9 – u fotografie výkopové jámy mohlo být uvedeno, že se jedná o stavbu pěchotního srubu MJ-S-5.

STR. 12 - 13 – mapa :

umístění objektu č. 8a/10 není dodnes zcela jednoznačně potvrzeno!

v místě označeném č. 8a/14 se správně nalézá vložený objekt úseku Březí 10/4181/A-120 !, který byl do nedávné doby uváděn jako nenalezený (objekt č. 8a/14 se dodnes nepodařilo nalézt)

Doloženo vlastním průzkumem, kdy byly v objektu nalezeny žlábky na chlazení hlavní (dokládá rok 1938), naopak zde chyběla pomocná konzole (rok 1937), chybí zde i konzole pod ventilátorem jako u sousedních vložených objektů 10/4182 (dochován) a 10/4180 (rozvalen), rozhodující pro mě byla konfrontace s fotografiemi šířky prken a způsobu uchycení bednění (u objektu 10/3112), ze stejného úseku (firmy), ale vybetonovaného o několik desítek kilometrů západněji, které se přesně shoduje.

mezi objekty 8a/14 (správně 10/4181) a 8a/19 není vůbec zaznačen vložený objekt úseku Březí 10/4180/A-160, který nalezl kolega Luděk Tondr a který byl uváděn donedávna jako nenalezený !

150 m v týlu č. 8a/14 (správně 10/4181) není vůbec zaznačen objekt 8a/21/B1-100, který jsem nalezl náhodou před necelými třemi lety a jež byl také uváděn donedávna jako nenalezený !

O těchto dvou objektech proto odborná veřejnost nevěděla téměř neuvěřitelných 70 let!

MJ-S-39 je uváděn více na západ (Lexikon TO, dle kolegy L. Tondra nalezené pravděpodobné pozůstatky výkopu)

8a/21 zcela špatně zaznačen (není zde žádný objekt, 8a/21 je umístěn o více než 1,5 km na jihovýchod)

8b/18* špatně zaznačen správně je více na SZ, severně od cesty k Pohansku

STR. 18 – z textu není zcela jasné, ve které době byly úseky Mikulov a Břeclav přepracovány a např. z velkého množství béček byly v novém návrhu upřednostněny mnohem více typy A. Je zde pouze uvedeno, že..“ se konala opakovaná soutěž 16. 4. 37, byla uzavřena o 3 dny později a v jejím rámci byly úseky nově přeznačeny a byla zde stanovena i lhůta k jejich dokončení. 25. 5. 37 předložilo VŽV III. sb. ke schválení ŘOP nově zpracovanou finanční rozvahu obsahující podrobné rozpočty na stavbu všech úseků LO plánovaných na r. 37. V úseku 6 a 8 se teď počítalo....“ Z toho nejasně vyplývá, že přepracování bylo dokončeno do 24. 5. 37? nebo až později?

STR. 23 - špatný údaj o počtu zničených a nenalezených objektů (2 LO vz. 36 + 6 LO vz. 37). Správně je 2 + 3!

- dále myslím, že alespoň po MJ-S-37 se dá nalézt nedokončená výkopová jáma nedaleko silnice Valtice – Poštorná. O objektu MJ-S-40 je to nejasné. Kolega L. Tondr uvádí nalezený pravděpodobný výkop nedaleko objektu 8a/5 jižně od lesní cesty. V knize LVA je zanesen více severněji (stejně jako třeba v lexikonu TO).

STR. 24 – mapa: – opět špatně zaznačen objekt 8a/21 (nenalezený), který je v týlu č. 8a/14 (správně 10/4181), zase zde není zanesen 4180 mezi č. 14 (4181) a 19. Objekt 8a/10 je zase umístěn v prostoru, který není zcela potvrzen.

STR. 26 – pro ilustraci lomeného objektu 8b/15+/A-140 je zde použit ne moc vhodný plánek z Denkschriftu v podobě stupňovitého objektu typu B, který se ve III. sboru vůbec nevyskytuje, ale pro dokreslení lomení to čtenáři jistou představu dává.

STR. 27 – v počtu inundačních šachet je chybně připočtena jedna šachta, která zcela jistě (dle fotografií, při jeho

postupné likvidaci) nebyla u objektu 8b/23/D2N. Inundačních šachet u objektů LO vz. 37 se zde proto nachází celkem pouze 8.

STR. 27 – u vchodů LO vz. 36 č. 168 a 169 jsou umístěny šachty (inundační), kde u objektu č. 169 je poškozena a v podstatě odtržena. Z průzkumu je patrné, že nebyla spojena s objektem, ale dodělána až dodatečně. Ještě k tomu bych vyslovil otázku proč byla, zvlášť u objektu č. 169, vůbec šachta betonována. Stojí na velkém srázu nad Německými loukami a voda by dle mého názoru nemohla objekt zatopit. Objekt 168 stojí na hrázi rybníka a taky řekněme na částečně vyvýšeném místě, že by se počítalo s možným protržením hráze a zatopením objeku?

STR. 27 – překvapilo mě označení objektu LO vz. 36 č. 143, jako typ D, nikde v literatuře se tato varianta neobjevuje, případně se uvádí, že nebyl nikde v terénu realizován... Z knihy tedy vyplývá, že typem D se označoval velmi zeslabený dvoustřílnový objekt LO vz. 36.

STR. 29 – tabulka odolností: odolnost "nižší" pro typy LO vz. 37 („C“) se v literatuře nepoužívá

STR. 20, 33 - v textu a v závěrečných tabulkách nesouhlasí data zadání překážek v úseku 14 – Valtice (PP)“ (str. 20 - 10. 6. 38, str. 33 – 21. 6. 38) Pro čtenáře nejasné!

STR. 21, 33 - v textu a v závěrečných tabulkách nesouhlasí data zadání překážek v úseku 14a – Valtice (PT)“ (str. 21 – 12. 8. 38, str. 33 – 26. 8. 38) Pro čtenáře nejasné!

STR. 35 – tabulka současného stavu LO vz. 36:

- ve dvoustřílnových objektech je chybně uveden i typ E, který je jednostřílnový a vůbec se v popisovaném prostoru nevyskytuje.

STR. 34, 35 – tabulka 9b:

- u objektu LO vz. 36 č. 171 uvedeno poškozený, ovšem v tabulce 9c (celkový přehled) není zanesen do objektů poškozených ani na mapě takto není označen! Správně tedy vychází 32 zachovalých, 2 poškozené (z toho jeden převrácen) a 2 nenalezené.

- u objektů částečně zesílených používá autor zkratku ČZ, i když se v odborné literatuře i u odborné veřejnosti zaužívalo označení S. Snad je ČZ pro laickou veřejnost snáze pochopitelné.

STR. 35 – tabulka 10a:

- přehozena poznámka k objektu 6/38, patřící ovšem správně k objektu 6/37

STR. 35 – 37 – tabulky 10a – 10d: (obecně)

- je zvláštní, že v tabulkách je používána poznámka zához týlu (stejně ne všude), ale pokud se jedná o úpravu PAO, ta zde není vůbec uvedena, což se mi zdá jako mnohem větší zásah u konkrétního objektu. Zához týlu, dle mého, měly pouze podružné objekty, které nebyly přímo ohroženy, nebo byly jakkoliv méně důležité. Stejně tak zde není zaznačena poválečná úprava v podobě kamenné zdi místo záhozu. (Existence těchto úprav je zmíněna pouze jedním odstavcem na str. 23)

STR. 35, 36 – tabulka 10a (stavební úsek Mikulov) chybí:

č. 31 – PAO

č. 32 – zához týlu

č. 42 – zához týlu

č. 44 – kamenná zeď místo záhozu

č. 52 – zához týlu

č. 59 – kamenná zeď místo záhozu

č. 61 – kamenná zeď místo záhozu

č. 64 – zához týlu

č. 65 – PAO

č. 66 – PAO

č. 67 – PAO

č. 68 – PAO

STR. 36 - tabulka 10b (stavební úsek Břeclav) chybí:

č. 4+ - mohlo být uvedeno, že v rozvaleném objektu se zcela výjimečně zachovala levá a vchodová střílna!

č. 5+ - není uvedeno, které části stěn jsou zesíleny (dle mého průzkumu je zesílena pouze čelní stěna)

č. 6+ - mohlo být uvedeno, že ve vchodovém segmetnu se zcela výjimečně zachovala vchodová střílna!

č. 1 – špatně vchod zazděn, PAO

č. 2 - špatně typ A-140N, správně B1-90N, PAO

č. 4 – PAO

č. 5 – zához týlu

č. 8 – PAO

č. 11 – PAO s rovnou šachtou

č. 14 – špatně označen, správně objekt 10/4181/A-120N

č. 14 – zatím nenalezen

č. 21 – kat. území Poštorná, v lese, úplně rozbitý, zachovány zdi do výšky střílen, v týlu č. 8a/14 (správně 10/4181/A-120)

č. 22 – špatně typ A-160, správně A-140N

č. 26 – špatně typ A-140, správně A-160N

STR. 37 - tabulka 10c:

č. b5+ - PAO

č. b7+ - PAO

č. b14+ - zachovány rozhozené stěny, včetně stropu ležícího opodál

č. b16+ - rekonstruován, muzeum

č. b22+ - opět neuvedeno, které stěny byly zesíleny (terénním průzkumem ovšem již nezjistitelné)

č. b23+ - ZAHLAZEN 6/2006

STR. 37 – tabulka 10 d:

- č. 4180 – špatně uvedeno nenalezen, zřejmě zcela zničen!, je úplně rozbitý, má zachovány zdi do výšky střílen, je umístěn v lese, mezi objekty 8a/14 (správně 10/4181) a 8a/19

- č. 4181 – špatně uvedeno nenalezen, zřejmě zcela zničen!, je úplně rozbitý, má zachovány zdi do výšky střílen, je zde uváděn pod číslem 8/14/A-120

- č. 4182 – zához týlu

- č. 4183 – PAO, obě střílny zeslabené, které jsou v popisované oblasti použity (kromě objektu C) snad pouze zde.

STR. 38 - chybí mi zde tabulka současný stav LO vz. 37 podle úseků, jsou zde pouze dle typů objektů a dle odolnosti, takže čtenář nemá přehled, kolik je zničeno, či poškozeno objektů v tom konkrétním úseku, nebo jeho části. Pouze ví, kolik je celkem v prostoru (LVA) nenalezeno objektů typu A-120, nebo kolik je poškozeno zesílených objektů (ovšem dohromady v úsecích 6, 8, 10)

STR. 38 - tabulka 10e:

- nenalezeny pouze 3 objekty 1x A-120, 1x A-140, 1x A-180

- téměř zničeno je 19 objektů 6x A-120, 7x A-140, 4x A-160, 1x B1-100, 1x B2-80

- v tabulce celkového počtu je zde již správně zanesen i objekt B1-90 (č. 8a/2), který je v tabulce 10b označen jako typ A-140

STR. 38 - tabulka 10f:

- normálních je téměř zničeno 19, a pouze 1 nenalezen

- taktéž jsou zde ve zvláštním řádku zařazeny objekty „C“ (S) (zeslabené) čemuž nerozumím. Objekty C vůbec zeslabené nejsou. Jejich stěny takto byly budovány normálně a v žádné literatuře se neuvádí, jako zeslabené (např. Utajené pevnosti - C normální). A už vůbec ne se zkratkou odolnosti S, která se běžně užívá pro částečně zesílené objekty.

Na závěr chci dodat, že se podařilo, díky terénnímu průzkumu kolegy Tondra a mé maličkosti, konečně odhalit 2 dlouho nenalezené objekty (10/4180 a 8a/21), a také správně zařadit 2 zbývající (rozvalené) objekty, patřící k vloženém úseku Březí, které byly taktéž považovány za nezvěstné, přičemž se předpokládalo jejich umístění na okraji Bořího lesa, v okolí Bořího Dvora.

Rád uvítám jakoukoliv předmětnou diskuzi k mému prvnímu počinu v oblasti recenzí.

Zdroje a literatura:

 1. Malý průvodce Utajené pevnosti Čs. opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě
 2. Lexikon těžkých objektů čs. opevnění z let 1935-38, Eduard Stehlík a kol.
 3. Vlastní terénní průzkum 2000 - 2006
 4. Terénní průzkum Luďka Tondra
 5. ropiky.net

Vloženo: 8.2.2007
Autor: Zdeněk Hanáček
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018