[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Úsek E-25 Merklín


Vážení přátelé Čs. opevnění,

při odevzdávání rukopisu knihy „Plzeňská čára“ nakladateli, takto sv. 28 edice FORTprint Ing. J. Škodovi došlo k technické (elektronické) chybě, při které se nedostal včas do tisku úsek E-25 Merklín z r. 1937 od autora Milana Jenčíka.

Za toto nedopatření se čtenářské veřejnosti jako autor tohoto projektu a také odesilatel připravených článků a příloh ke zpracování nakladateli do tisku omlouvám.

Současně využívám návrhu V. Sýkory, takto v zastoupení badatelské veřejnosti a též jednoho z administrátorů těchto str. ropiky.net, aby scházející úsek byl zveřejněn dodatečně právě na těchto stránkách.

Autor textu a tabulky ke stavebnímu úseku E 25 s tímto dodatečným zveřejněním souhlasí. Tento autor zpracovával z období 1936-7 ještě mj. také i prostor úseků VIIIb, E-25 a 175.

Děkuji za případnou pozornost a pochopení.

Za autorský kolektiv J. Frančík.

***

Popis úseku

Úsek je číslován od severu k jihu tj. od obce Poděvousy k Ježovům. Podle číslování objektů postupovala i výstavba úseku. Objekty úseku E 25 jsou na mapě označeny 1 ST – 21 ST (ST = stanoviště). Viz tabulka 16 -17.

První tři objekty 1-3 ST byly postaveny na okraji lesů mezi osadami Poděvousy a Buková (viz foto 16-1), poté následuje velká mezera. Čtvrtý objekt se nacházel až v okraji lesa nedaleko osady Hora, pak pomyslná čára linie opevnění překračuje okresní silnici Křenice – Ptenín 5 ST a kolem rybníčku 6 ST se linie dostává do lesa Zderaz 7-8 ST. Za ním překračuje další okresní silnici Křenice - Biřkov a přes pole 9-10 ST se dostává do lesa Kněžhora 11, 12 ST.

Zde se opevnění rozdělovalo do dvou sledů. První sled byl vytyčen přes obec Ježovy (13-14 ST) a druhý sled byl vytyčen podél okraje lesa k výšině Ostrý vrch ☼520,1 17-18 ST. Oba sledy překračují okresní silnici Ježovy - Švihov a pokračují do lesa vrchu Běleč ☼711,6 ST 15, 16, 19, 20, 21. Zde za vrcholem Bělče na sebe již navazuje úsek E 25 Merklín a E 26 Klatovy.

Zadávací řízení

K oponentnímu řízení na výstavbu opevnění v úseku E 25 Merklín bylo pozváno šest firem které do 11. června podaly nabídku v tomto pořadí :

Stavební firma Cenová nabídka Číselné přezkoušení
VŽV I. sb.
1. Ing. Václav Střebský, Plzeň 846.846,80 Kč 846.846,80 Kč
2. Ing. K. Horák, Klatovy 670.475,70 Kč 636.392,40 Kč
3. Ing. K. Pičman, Domažlice vrátil nevyplněnou nabídku (vyhrál soutěž na úsek H 40 Sušice pozn. M.J.)
4. V. Roučka, Staňkov nevyčíslil položky nabídky 564.651,70 Kč
5. Ing. Karfík a Hvězda, Praha XVI 512.052 Kč 512.713 Kč
6. Jindřich Dohanský, Sušice nabídku nepodal

Ze šesti firem se tak posuzovaly ve výběrovém řízení jen čtyři, za kterých nejlacinější nabídku k 11. červnu 1937 podala firma Ing. Václav Karfík a Hvězda, Praha XVI za 512.052,- Kč.

Rozhodnutím MNO z 25. června 1937 se zadaly práce spojené s výstavbou 21 objektů v úseku E 25 Merklín výše uvedené firmě v celkovém stavebním nákladu 864.500,- Kčs, přičemž se počítalo, že objekt typu A vyjde na 21.500,- Kčs, objekt typu B na 22.390,- Kčs, typu D na 18.444,- Kčs a typ E na 19.045,- Kčs. Později byl č.j. 70.525/39 celkový stavební náklad zvýšen na konečných 966.000,- Kčs. Prvním stavebním dnem byl určen 28. červen 1937.

Výstavba úseku a kolaudace

Po tahanicích o harmonogram stavby mezi VSD E 25 škpt. Lobovským a podnikatelem, byl 14. července 1937 firmou předložen program prací v úseku který počítal s tím, že výkop 1 ST bude proveden 9. 7. 1937. Dokončení 21 ST bude provedeno 6.10. 1937 se 40 zaměstnanými dělníky a jedním polírem na stavbě.

Na základě ústního rozkazu velitele 3. pěší brigády z 26. července 1937 došlo ke změně typu objektu u 18 ST z typu D1 zesílený na A 160 zes. v prostoru Ostrého vrchu, a č.j. 41.050 byl s touto změnou vysloven souhlas.

Mezi stavební zajímavosti lze zařadit existenci tří šikmých objektů v úseku a to 7 ST se šikmostí stropu 5,7% a 26cm výškového rozdílu v osách střílen, u objektu 14 ST se jedná o hodnoty 7,7% a 39 cm a u objektu 15 ST 11,4% a 53cm.

V zápisu protokolu o kolaudaci úseku E 25 z 24.2. 1938 uvádí, že firma Ing. Karfík a architekt Hvězda vybudovala od 28. 6. 1937 do 15. 1. 1938 celkem 21 stanovišť, a to:

- 2 stanoviště A 120 normální č.11,21

- 1 stanoviště A 140 zesílené č.14 šikmý

- 4 stanoviště A 140 normální č.1,8,12,20

- 4 stanoviště A 160 zesílené č. 9,10,18,19

- 4 stanoviště A 160 normální č. 3,4,6,16

- 2 stanoviště A 180 zesílené č. 13,15 šikmý

- 1 stanoviště A 180 normální č. 7 šikmý

- 1 stanoviště B1-80 normální č. 17

- 1 stanoviště A 200 normální č. 2

- 1 stanoviště E zesílené č. 5

Ze zápisu v kolaudačním protokolu vyplynulo kromě jiného, že pevnost železobetonu se podle výsledné tvrdosti kontrolních zkušebních kostek pohybovala mezi 312 -535 kg/cm2 a celkového průměru 413 kg/cm2, tj. o 37 kg/cm méně než je předepsané minimum 450 kg/cm2, za což mělo dle nařízení VŽV býti podnikatelům sraženo z ceny betonu 18,5%. Ale komise zjistila, že na stavby všech objektů byl použit materiál stejné jakosti a proto nenavrhuje snížení ceny betonu.

Mezi zajímavé závady, které měl odstranit podnikatel, lze zařadit absenci barevných nátěrů a mříží u pěti objektů jakož i jedny chybějící pancéřové dveře. U objektů č. 9,10,17,18,20 díky přítomnosti vody v jímce bylo podezření, že spodní izolace objektu byla porušena. Z usnesení komise dále vyplynulo, že podnikatelská firma provedla stavbu zadaných 21 stanovišť úseku E 25 Merklín bez závady a že lhůtu pro splnění stavby úseku nepřekročila vlastní vinou, neboť prodloužení stavební lhůty bylo způsobeno opožděním dodávek vojenské správy. Objekty do opatrování dostane pěší pluk 35.

Tabulka 16-17: Seznam zcela zničených LO stavebního úseku E - 25 Merklín

Č. Typ Zbraň Sled Betonáž Tvrdost kg/cm2 Poznámka
L P
1 A140 Lk Lk 1 5.8.37 488 V okr. lesa SZ obce Buková + 2 Tk, 1 Lk ☼ 445 + 1 Lk sz. Lo 1 v lese
2 A200 Lk Lk 1 7.8.37 346 V lese u obce Buková
3 A160 Lk Lk 1 11.8.37 394 V lese u obce Buková
4 A160 Tk Lk 1 16.8.37 312 Betonová drť, zához + 1 Tk Vých. v lese Smrčí a 1 Tk sev. v lese
5 E zes Tk 1 25.8.37 413 Betonová drť, na mezi u Starého potoka pod Újezdcem
6 A 160 Tk Tk 1 28.8.37 420 Jáma, betonová drť, v remízku u rybníka
7 A180 šik Lk Tk 1 30.8.37 325 Jáma, betonová drť, v lese jižně od výšiny Zderaz + 1 x Lk ve vol. ter
8 A140 Tk Lk 1 1.9.37 398 Jáma, betonová drť, u cesty v lese Zderaz
9 A160 z Tk Tk 1 3.9.37 315 Rekultivován na poli
10 A160 z Tk Tk 1 7.9.37 375 Rekultivován na poli
11 A 120 Tk Tk 1 14.9.37 488 Jáma, betonová drť, v okraji lesa severně obce Ježovy
12 A140 Tk Tk 1 15.9.37 ? Jáma a zbytky betonu na okraji lesa SZ obce Ježovy
13 A180 z Tk Tk 1 17.9.37 517 Rekultiv. na poli u Ježov + Tk lev. -Lk pr. okno, v domě čp. 32
14 A140 z Tk Tk 1 21.9.37 465 Rekultivován na poli u obce Ježovy
15 A 180 z šik Tk Tk 1 2.10.37 459 Jáma, betonová drť, zbytek čelní zdi v okraji remízku
16 A160 Lk Tk 1 ? ? Jáma, bet. drť, v okraji lesa jižně obce Jivjany + Lk 250m již. od Lo
17 B1- 80 Lk Tk 2 29.9.37 439 L stř = čelní, jáma, betonová drť, v lese zarostlý v trní a zbytky zákopů
18 A160 z Tk Tk 2 28.9.37 505 Rekultivován, dnes na louce, u Ostrého vrchu
19 A160 z Lk Tk 2 ? ? Jáma (smetiště), betonová drť, na mezi u cesty
20 A 140 Tk Tk 2 ? ? Jáma, betonová drť s armaturou, u silnice na poli
21 A 120 Tk Tk 2 ? ? Ve špici lesa + Tk na úpatí Tuhoště

Údaje ve sloupci zbraň platí pro rok 1938.

Statistika zbraní: 29 x Tk = 70.73 %, 12 x Lk = 29,26 % , mimo sloupec zbraň měly být ve volném terénu umístěny 3 Tk a 7 Lk

Poznámka: Průměr tvrdosti zkušebních kostek dle kolaudačního protokolu činila 413 kg/cm2


Vloženo: 9.2.2007
Autor: Josef Frančík
Copyright ropiky.net ©1999-2019