[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Co lze rozpoznat z interiéru reaktivovaného řopíku?


Doplněk k článku „Vybavení objektů lehkého opevnění vz. 37 v 50. letech“, časopis HPM č. 3/2007. Před čtením následujících řádek jej doporučuji prostudovat - především pak dosud nezveřejněné výkresy rozmístění výbavy v interiéru.


Článek vydaný v časopise HPM se zabývá problematikou vybavení objektů SLO v 50. letech, kromě nepublikovaných dobových snímků tam naleznete i seznamy a výkresy rozmístění plánované výstroje a výzbroje. Tento článek tedy berte jako doplnění a pomůcku pro terénní bádání.

Již dávno jsou pryč doby, kdy bylo možno nalézt v řopíku kompletní bojovou výbavu instalovanou a průběžně doplňovanou od roku 1949 až do pádu železné opony ve většině objektů na čáře Umíř-Bratislava. Na začátku 90. let započala armáda se stahováním výbavy do skladů nebo přímo do šrotu, ale přesto především v objektech na jižní Moravě a Slovensku zůstal do konce minulého století značný počet nejrůznější výbavy. Šlo především o dveře, ventilátory s lapači, periskopy se závěsy, odpadová zařízení a samozřejmě lafety všech typů a závěsy LK. V posledních několika letech, snad v souvislosti s převodem řopíků z majetku AČR na jiné subjekty a vzhledem k vyšší výkupní ceně železného šrotu, stoupla rychlost vyprazdňování interiérů natolik, že lze očekávat, že v průběhu několika příštích let již budeme procházet zcela prázdné objekty, jako je tomu na hranici s Polskem. Může se to zdát trochu úsměvné, ale s postupem jak mizí vybavení, postupují i díky archivnímu bádání i vědomosti a poznatky o instalované výstroji podle typických stop zanechaných při její instalaci. Tento příspěvek tedy berte jako pokus o návod, jak postupovat při úplném ohledávání interiéru.

Nejzajímavější část výbavy tvořily vždy lafety. Jako první se do objektů dostaly po válce lafetace vz. 37, a to již v roce 1949, kdy se v první fázi vybavování soustředily práce na uzavření hlavních útočných směrů na Jihlavu a Brno. Byvší přítomnost lafety prozradí dvojice šroubů (zpravidla M 14) zazděných nad střílnou ve stěně. Je však třeba upozornit, že pokud se bavíme o poválečném vybavení, musíme rozlišit šrouby osazené v roce 1938 a šrouby osazované v letech 1949-1953. Před válkou se šrouby zacementovaly do kapsy nad střílnou a zpravidla ihned se osadilo ramene ukazatele, které se otisklo do nezatvrdlého cementu. Nezřídka byla i používána dřevěná šablona – špalík, do kterého byly šrouby zasunuty (fixace správné rozteče) a spolu se špalíkem zazděny do kapsy. Po válce se používal jiný způsob, šrouby více vyčnívaly a chybějící výdřeva byla nahrazována zpravidla distančními trubičkami nebo větším množstvím podložek. Na Slovensku je však doloženo osazování ramen na horní šroub lapače zplodin, takže v těchto případech se byvší přítomnost lafety odhaduje jen velmi obtížně. Ověřit ji lze ale prohlídkou ok střílny (nesmí tam být žádný špalík), otvory M18 v dolních částech střílny nesmí být ucpané dřevěnými kolíky, otvory pro čepy nejsou zalité barvou a zpravidla chybí nátěr dolních přírub střílny, na kterých byl osazen odměrový segment lafety. Posledně jmenované indicie platí samozřejmě i pro strakonickou lafetu. V některých oblastech (např. okolí Českého Krumlova) se lze setkat i s dvojicí menších šroubů (cca. M10) zazděných nad střílnou, jejichž účel mi není jasný. Tyto objekty byly po válce osazeny pouze závěsy LK26 a s lafetami vz. 37 se zde vůbec nepočítalo.

Strakonické lafety se dostaly do opevnění až v 50. letech, takže u nich není třeba rozlišovat lafety osazené před a po válce. Mezi mnohými bunkrology koluje názor, že řopík, který má osazené kladky na vyvažovače lafety, měl tuto lafetu osazenou. Není tomu tak. Strakonické lafety se montovaly pouze do vybraných objektů (tj. téměř celá plzeňská čára, velká část Šumavy a část České Kanady, JM a Slovenska), které byly určeny k plnému bojovému vybavení. Jelikož ale bylo k dispozici navíc ve skladech několik tisíc kusů kladiček, nosičů TK a dřevěných rukojetí ke strakonickým lafetám, byly kladky osazeny i do objektů, s jejichž vybavením se počítalo do budoucna podle finančních a materiálních možností (zvažovalo se o znovuobnovení výroby lafet) a nakonec k jejich plnému vybavení nikdy nedošlo. Všechny lafety osazené v poválečných letech byly namontovány v těžkém provedení. Jasným důkazem o její přítomnosti jsou otvory vyvrtané v lapači zplodin a určené pro přišroubování upraveného nosiče ukazatele panoramatické mapy. Původně měl být nosič ukazatele přichycen na špalík přibitý k výdřevě stropu za lapačem zplodin. Toto řešení bylo nakonec i v několika případech použito i při reaktivaci. Pokud je lapač zplodin demontován, je určení přítomnosti lafety tvrdý oříšek a prakticky to nelze nijak 100% potvrdit, pokud se ve střílně nedochoval např. zbytek lafety (čep, rámový držák apod).

Lafety UL-1 byly montovány do vybraných objektů na čáře Postoloprty – Bratislava, někde do prázdných střílen, někde nahradily předválečné lafety. O její instalaci svědčí samozřejmě četné základní desky dochované v okách střílen, pokud byla deska demontována, zpravidla zůstaly v horní části střílny (v nálitcích na přejímací značku a výrobní číslo) dva otvory se závitem pro uchycení věšáku mapy. Někdy byl věšák přivařen nebo přišroubován k výdřevě těsne nad střílnou.

O instalaci ventilátoru svědčí otvory vyvrtané do konzol U. Před válkou se vrtaly 1 nebo dva páry otvorů, po válce se vrtalo, jak to vyšlo. Pokud však najdeme v konzolách 3 nebo 4 páry otvorů, je jasné, že ventilátor byl osazen před i po válce. Před i po válce se ventilátory montovaly společně s lapači zplodin, takže jejich přítomnost (nebo kotevních šroubů) může být také vodítkem.

Zcela neznámá je i problematika poválečně osazených kulometných střílen. Během okupace totiž došlo na mnoha místech k vytržení střílen, odstřelu kasemat či granátových skluzů, postřelovacím zkouškám apod. V letech 1946-47 byla většina těchto poškození opravena a dnes jen málokdo pozná, že byl tenkterý řopík po válce opraven. Na mnohé tyto objekty jsme přišli až z dobových snímků a začali jsme se tímto problémem blíže zajímat. Např. na JM bylo odstřeleno velké množství střílen v okolí Vrbovce, dále pak na Slavonicku a Uherčicku. Setkat se s nově zazděnými střílnami můžete i jinde. Typickým znakem poválečně osazené střílny je její slícování se stěnou (chybí odsazení 33 mm kvůli bednění). Dalším neklamným znakem je i výrobní číslo a výrobce, které zpravidla nezapadají do série původně osazených střílen v letech 1937-38. Výjimkou není ani to, že do objektu byla zazděna střílna s poškozením (deformací).

Podobně jako střílny byly i v poválečných letech zazdívány nové zárubně pancéřových dveří. Používány byly jak předválečné typy, tak i nově vyráběné úsporné poválečné. Osazovaly se především do nedokončených objektů, ale i do řopíků, z kterých byly během války vysekány. Toto lze bez problémů poznat u objektů budovaných v roce 1937 a do léta 1938. Tyto objekty měly bez výjimky osazovány zárubně typu R-239 (tedy s otvory pro střelku a jazýček zámku), pokud se dnes v takovémto objektu nachází jiný typ zárubní, pak bych to tipoval na válečnou ztrátu. U objektů budovaných v období srpen-září 1938 je možné, že se zárubně nepodařilo osadit a proto byly osazeny nově po válce.

Další dotazy byly směrovány na problematiku rozeznání předválečných a poválečných lapačů zplodin. Do reaktivovaných objektů byly od roku 1949 zamontovávány lapače a ventilátory z předválečných zásob – zdá se, že se jednalo o materiál stažený ze Slovenska, neboť lapače jsou raženy čísly pro VI. a VII. sbor. Jelikož bylo ventilátorů a lapačů nedostatek, byly v roce 1953 dovyrobeny stovky kusů, kterými se osadily objekty, na které nevyzbyly předválečné kusy. Např. na Záhorie byly osazeny pouze poválečné ventilační sopuravy. Charakteristickým rozlišovacím prvkem lapačů zplodin je úhelník, kterým se lapač přidělával ke stropu. U předválečných lapačů byl používán asymetrický úhelník, jehož delší rameno bylo přinýtováno nebo přibodováno k plechu lapače. Jelikož byl lapač konstruován pro objekty s výdřevou, která již mnohde chyběla, bylo nutné tento úhelník upravit. To se provádělo nejrůznějšími způsoby, více informací v článku „Poválečné úpravy lapačů zplodin“ v této sekci. Dalším neklamným znakem je vyražené číslo a předválečná přejímací značka umístěná původně pod výše zmíněným úhleníkem. Poválečné lapače měly menší rovnoramenný úhelník, přichycený k plechu svárem po obvodě.

Na závěr malá rekapitulace – navštívili jsme řopík na Šumavě, kde byly nalezeny uvnitř tyto stopy: v objektu je dochovaná výdřeva a pod střílnou jsou patrné 3 páry otvorů o průměru 6-8 mm v rozteči 70 cm, nad střílnou jsou zazděné šrouby M14 s otisknutým ramenem ukazatele, nad střílnou je zachován lapač zplodin s odseknutým a posunutým úhelníkem a zbytkem ukazatele na vnitřní straně, ve stěnách jsou zasekány kladičky, v nálitcích v horní části střílny jsou vyvrtané dva otvory se závitem, v každé konzole na ventilátor je vyvrtán jeden otvor.

Z těchto zjištění vyplývá: od jara do léta 1938 byl objekt vybaven improvizovaným závěsem LK 26 s podpěrným pultem, který byl později nahrazen univerzální lafetou vz. 37, která byla stažena naší armádou v říjnu 1938. Od roku 1950 osazen opět improvizovaným závěsem LK 26, pravděpodobně nejpozději v následujícím roce byl objekt vybaven univerzální lafetou vz. 38 v těžkém provedení, která byla v témže roce doplněna odpadovou lavicí (nejsou osazeny závěsné hřeby odpadového koše). V letech 1960-62 byly strakonice nahrazeny lafetou UL-1, která byla stažena armádou v roce 1990. Jelikož je objekt osazen upraveným předválečným lapačem zplodin a byl vybaven po válce lafetami, byl zcela jistě osazen i předválečným ventilátorem (zpravidla chybí i nátěr vápnem za diffusorem). Nízký počet děr v konzolách, které nejsou převrtávány, ukazují na fakt, že byl ventilátor osazen až po válce, v roce 38 nebyl osazen. Toto lze potvrdit i prohlídkou způsobu zazdění kotevních šroubů lapačů.

Popsané způsoby zjištění nejsou vždy zcela 100%, lze narazit na výjimky, ale ve většině případů lze s velkou pravděpodobností určit posloupnost a typ vybavení objektu.
Vloženo: 20.3.2007
Autor: Jan Lakosil
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018