[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Lafeta v objektech LO vz.36 - trocha spekulace k zamyšlení


Poslední článek o lafetě pro LO vz. 36 jsem zaměřil trochu na jiná témata, která také stojí k zamyšlení, i když připouštím, že v některých případech se jedná vysloveně o spekulace. Pokud to však povede k další diskuzi, budu jedině rád.

Podrobný technický popis lafety a jejího používání bude předmětem dalšího článku, který zpracováváme s kolegou Mgr. Martinem Dubánkem pro některé z odborných periodik.


Nyní ale zpět k lafetě:

V archivních podkladech se lze setkat s několika označeními, které byly pro tuto lafetu používány.


Úplná kulometní lafeta l.o. starého provedení

Úplná kulometní lafeta l.o. staršího provedení

Úplná kulometní lafeta l.o. starého typu

Úplná kulometní lafeta l.o. vzor 37 starého provedení


V některých dokumentech figuruje označení vz. 37, což by mohlo nasvědčovat, že lafeta byla zavedena do výzbroje již v roce 1937. Je to však pouze spekulace. Jisté však je, že bylo používáno označení starého/staršího typu/ provedení, což by v dobové terminologii mohlo označovat lafetu určenou pro LO vz. 36.


Lafeta objednána výnosem MNO č.j. 12.211 taj. hl. št. ŘOP. 1938 u Královopolské továrny na stroje a vagony a.s. v počtu 500 ks (1).

Lafetám byla přidělena výrobní čísla: 15 001 – 15500 (1).

Proč právě začátek 15 001? Budu trochu spekulovat, ale vysvětlení je zřejmě možno hledat v celkovém počtu objednaných lafet DZ-19 (9500 ks), DZ-30 (500 ks), lafetací vz. 38 v lehkém provedení (2500 ks) a lafetací vz. 38 v těžkém provedení (2500 ks). Prostým sečtením zjistíme, že celkový součet počtů lafet objednaných u ZB a ČZ činil právě 15 000 ks.


Lafeta se skládala ze tří hlavních součástí:

1, z vlastního lafety

2, ze stolu

3, pomocného zaměřovače

4, střelecké lavice, jejichž výrobu si zařizovaly příslušné sbory


Sloužila k uchycení:

Lehkého kulometu vz. 26

Těžkého kulometu vz. 24

Těžkého kulometu vz. 37


Podívejme se na ni nyní blíže z hlediska jejího výskytu v objektech LO vz. 36. Z (1) vyplývá, že zkoušky lafety a instruktáž její montáže probíhaly v roce 1938 ve cvičných objektech ve Vyškově. Školení o montáži se účastnili zbrojíři I., III. a VII. sboru. Zde by byl prostor pro znalce vyškovských objektů, zda by se dalo zjistit, v kterých objektech byly lafety testovány. V dochovaném objektu LO36 se totiž zcela jistě nachází dva páry dlouhých kotevních šroubů pod každou střílnou (viz moje částečné foto srovnejte s předpisovými 50 mm a zmínkou o délce šroubů v (1) ). Podle posouzení z fotek tam však postrádám spodní dvojice šroubů pod střílnou. Zbývající dva objekty LO36 jsou rozvalené a nevím, zda se dochovaly fragmenty stěn pod střílnami, kam měly být šrouby zabetonovány.

Neméně zajímavý je i fakt, že šablony sloužící pro správné zabetonování šroubů byly vyrobeny v jednom kuse pro I. a VII. sbor a ve dvou kusech pro III. sbor (1). Zdá se tedy, že co se dodávek lafet týče, byl II. sbor zatím zřejmě zcela mimo hru. Ovšem objednaný počet lafetací 500 ks mohl pokrýt všechny střílny LO36 v I., III. a VII. sboru přibližně z jedné třetiny, což však neodpovídá počtu osazených lafet na Novobystřicku v poměru celkového počtu střílen tamtéž. Pokud vezmeme i v úvahu, že III. sbor dostal šablony 2 a I. sbor (s větším počtem LO vz. 36) pouze jednu, lze předpokládat, že největší počet lafetací byl určen právě pro 36-ky na jižní Moravě a I. sbor měl vybavit pouze menší část svých objektů vz. 36. Dokud se nepodaří objevit příslušné archivní podklady, bude se jednat stále o spekulace, ale přikláním se k názoru, že lafety byly určeny pouze pro vykrytí důležitých střílen LO36 na ohroženou jižní hranici, tj. proti Rakousku a částečně proti Maďarsku.

O přítomnosti lafetací v objektech LO vz. 36 se lze dodnes přesvědčit díky šroubům pro uchycení stolu, které byly zabetonovány pod střílnou při montáži v roce 1938. Nechme nyní prostor i konstruktérům z Královopolské strojírny, kteří popsali způsob osazení šroubů takto:


…Nosič lafety jest vytvořen z úhelníků a vyztužen příčkami. Nosič jest přestavitelně připevněn k dvěma kluznicím. Každá kluznice jest připevněna 4 kotevními šrouby ke zdi na dřevěné bednění krytu pod otvorem střílny. Pro jednoduché a správné usazení kotevních šroubůů kluznic použije se montážních šablon pro kotevní šrouby /viz výkres čís. 102/Mo/. Šablona jest opatřena závěsnými úhleníky, kterými se zavěsí do otvoru střílny 400x200 mm. Rám šablony jest opatřen 8 děrami pro kotevní šrouby, které se přenesou na zeď. Na takto označených místech se vydlabou do betonu díry asi 35 mm průměru a asi 165 mm do hloubky včetně šalovací desky. Do těchto děr uloží se kotevní šrouby tak, aby vyčnívaly nad šalovací desku asi 50 mm a zalejí se dobrým cementem. Po ztvrdnutí cementu zavěsí se na tyto šrouby kluznice a musí se při tom dbáti, aby byly přesně svisle uloženy. K dosažení svislé polohy kluznic použije se podle potřeby plechových podložek nasazených na kotevní šrouby mezi dřevěným bedněním a kluznicemi. V dřevěném bednění v místech podélných výřezů klunic jest nutno vydlabati 4 podélné drážky o rozměru 40x250 mm pro čtyřhranné hlavy upevňovacích šroubů nosiče…


Výskyt těchto šroubů (a prokazatelně jedné kluznice) se zatím podařilo potvrdit pouze v úseku IV.a (viz diskuze a následný článek kolegy M. Svitáka). Z toho však nelze vyvozovat závěr, že se lafety podařilo dodat pouze do tohoto úseku a ani závěry M. Svitáka o výběru objektů pro lafetace nelze zobecnit pro všechny sbory! Především celá linie LO36 na západ od Peršláku (tj. objektu IV.a/301) až po řeku Vltavu byla zničena v roce 1939 a v následujících letech tak, že se z většiny objektů dochovaly v lepším případě jámy s kusy betonu. V VII. sboru je situace ještě horší, co se dochovanosti objektů LO36 týče, neboť tam se nedochovaly až na jednu výjimku ani jámy… Zbývá tedy III. sbor – zde se nám dochovala sice většina objektů, ale aby to nebylo tak jednoduché, prošly jihomoravské 36-ky (i řopíky samozřejmě) celkem důkladnou poválečnou reaktivací, která smazala většinu stop po instalaci vybavení v předválečné době. Interiéry LO36 na JM jsem nikdy příliš nestudoval, ale ze současného stavu vnitřku objektů vz.37 vyplývá, že v druhé polovině 40. let byly uvnitř likvidovány nejen dráty držící vypálenou nebo vytrhanou výdřevu, ale i šrouby lafet DZ-19 a lapačů zplodin! Pokud opravné čety přistupovaly stejným stylem i k objektům LO36, pak je jasné, že tyto pro nás vypovídající šrouby byly odsekány a následně zahozeny omítkou… Teoreticky by se mohly šrouby dochovat u objektů s výdřevou a u poškozených nereaktivovaných objektů, pokud však byly osazeny. Nevšimnul si jich někdo při průzkumu LO36 ve III. sboru?

Shrneme-li předchozí úvahy, pak ze současného stavu poznání nejsme schopni říci, kolik lafetací se vlastně stačilo dostat do opevnění a které oblasti kromě Nové Bystřice byly vybavovány… Diskutabilní je i ono „výrazné zdokonalení“ a „plnohodnotný obranný sled“, které popisuje na konci svého příspěvku M. Sviták. Lafety sice umožnily přesnější palbu i za snížené viditelnosti z objektů vz. 36, ale nedělaly z nich dokonalejší opevnění. Nekryté střílny pro čelní palbu chráněné 30 mm ocelovou deskou byly totiž příliš snadnou kořistí pro nepřátelské dělostřelectvo. Téhož dne, kdy padly hraniční závory u Nové Bystřice a Němci obsazovali okolní opevnění, prováděla Wehrmacht na druhém konci republiky u Kadaně testy odolnosti LO, kdy se jim podařilo zlikvidovat střílnu LO36 přímou palbou 88 mm FLAKu sklopeného na střelbu proti pozemním cílům, podobných výsledků dosáhli Němci i s 105 mm LFH vz. 18. Velmi dobrých výsledků dosáhli i s 37 mm PaKem vz. 36 proti střílnám opevnění (2).

Stopa po lafetě se objevuje až o 9 let později, v roce 1947 bylo zajištěno ve skladu v Pardubicích 81 ks těchto lafet uložených v laťoví (3). Jaký byl osud zbývajících 419 ks lafet zmizivších během doby okupace není známo. V 50. letech bylo nařízeno stoly lafet namontovat do LO36 v úseku Stříbro – Kladruby jako odkládací stolky v objektech využívaných jako pozorovatelny a zbylé díly lafetací sešrotovat. Druhá světová válka totiž ukázala, že objekty vz. 36 jsou již jako palebné objekty díky malé odolnosti a nevhodné koncepci zcela nepoužitelné pro moderní způsob boje. Do dnešních dnů se zřejmě nedochovala ani jediná lafeta a zatím je známa pouze jediná dobová fotografie (4). Tím se uzavřela jedna z kapitol lehkého opevnění, kterou můžeme nazvat „královopolská“…

Zdroje a literatura:

 1. 1, Fic V., Výstavba opevnění na jižní Moravě, Moravské zemské muzeum 2008
 2. 2, Lakosil J.-Svoboda T.- Čermák L., Ukradené pevnosti – ničení LO (nepublikovaný rukopis)
 3. 3, Prášil M., Prvky LO v ženijním skladu Pardubice v dubnu 1947 (nepublikovaný rukopis)
 4. 4, Dubánek M. – Lakosil J. – Minařík P., Utajená obrana železné opony, Mladá fronta 2008Vloženo: 7.1.2009
Autor: Jan Lakosil
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018