[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Se VII. sborem do šumavských Sudet


V říjnu minulého roku byl za velkého ohlasu médií vydán reprint německé knihy „Mit dem VII. Korps ins Sudetenland“, která je mezi příznivci opevnění známa především díky publikaci Opevnění z let 1936-38 na Šumavě, v které se poprvé objevily známé záběry řady řopíků na Soumarském Mostě, záběry bunkrů v Lenoře apod. pocházející právě z této německé publikace. Kromě nám známých záběrů opevnění však kniha obsahuje i stovky dalších snímků, převážně pak momentek německých vojáků z doby obsazování Šumavy. Vydání knihy nazvané v českém vydání „Se VII. sborem do šumavských Sudet“ bylo velmi dobře načasováno na 70. výročí událostí spojených s odstoupením čs. příhraničních území Německu a navíc díky nezvykle velké reklamní kampani se o tomto zajímavém vydavatelském počinu dozvěděla i široká veřejnost.

Články a reportáže o knize, které se objevily na českých zpravodajských serverech, ve mne nezřídka vzbuzovaly lehký úsměv (zvláště pak fráze „mluví se o ní šeptem a skoro nikdo ji neviděl“) a jako majitele originálu této publikace mne zajímalo, jakým způsobem se vydavatel „popral“ s českým reprintem, který měl dokonce držet původní grafickou podobu včetně křídového papíru a hnědé obálky, připomínající barvu nacistických košil.

Než se však pustím do hodnocení knihy, vraťme se na chvíli o 70 let zpátky, do října 1938. Jak jsem již psal v úvodu knihy Ukradené pevnosti, v Německu bylo velmi rozšířené fotografování a fotografickými přístroji byly i ve velmi značné míře vybaveni němečtí vojáci účastnící se nejen mírového obsazování příhraničních území Československa, ale i pozdějších válečných tažení. Fotografické nadšení zřejmě začalo opadat až během ústupu z Ruska, i když mohlo spíše i souviset s nedostatkem fotografického materiálu. Co je však pro nás podstatné, u jednotlivých útvarů obsazujících Sudety vznikly stovky dokumentačních fotografií, z kterých se rozhodlo Generalkommando VII připravit obrazové publikace jako vzpomínku na „Einmarsch ins Sudetenland“. Desítky fotografií z obsazování Šumavy německou armádou se objevily nejprve v německé vzpomínkové publikaci „Kameraden im VII. Korps!“, kterou připravilo Generalkommando VII a zřejmě již na konci října 1938 vydalo nakladatelství Knorr & Hirth v Mnichově. Kniha zachycuje průřez událostmi roku 1938, tak jak jej viděli příslušníci VII. A.K.: tedy především zimní cvičení, obsazení Rakouska a nakonec Sudet. Z dobové upoutávky, kterou jsem našel založenou v této knize se pak můžeme dočíst, že na konec listopadu je plánováno vydání knihy Mit dem VII. Korps ins Sudetenland. Tehdy skutečně vyšlo první vydání, v měkké červené obálce a bylo určeno především vojákům účastnících se obsazování. Pro ně byly na konec doplněny prázdné stránky pro nalepení vlastních fotografií či poznamenání jmen svých velitelů či kamarádů. Objednat si ji mohli aktivní i bývalí příslušníci WH (včetně soukromých civilních osob) na adrese Schönfeldstrasse 7, Mnichov. Kniha se setkala zřejmě s velkým úspěchem a v následujícím roce bylo připraveno druhé vydání, tentokráte určené i pro širokou veřejnost. Odstraněny byly totiž zadní prázdné stránky a kniha byla opatřena lepší vazbou a do hněda barvenými pevnými deskami krytými navíc barevně pojednaným přebalem s velkou černobílou fotkou Adolfa Hitlera s malým děvčetem a několika německými generály na titulní straně (stejné foto jako na str. 11/7, přičemž první číslice udává stranu originální německé knihy a druhá stránku v českém vydání knihy).

Jak jsem se dočetl v médiích, měla být nově vydaná kniha reprintem s českými popiskami a opatřená navíc osvětlujícím doslovem. Vydavatetel si jako předlohu vybral druhé vydání, čemuž přizpůsobil i barevné ladění pevné obálky a především je i rok 1939 uveden na jedné z úvodních stran. Pro porovnání obou knih jsem si tedy použil novější (rozšířenější) německé vydání. Formát nové české knihy odpovídá německému originálu, avšak vydavatel snad z úsporných důvodů knihu neopatřil původním přebalem, což je však podle mne škoda, neboť to ubírá na dojmu autentičnosti.

Při prvním otevření na mne udělalo dojem zpracování fotografií, neboť přetisk fotek z knih je vždy komplikovaný kvůli rastru tisku, který se objeví při scanování. Ten se zde podařilo panu Roučkovi velmi dobře potlačit, že na fotkách není příliš patrný. I když je to samozřejmě na úkor ostrosti snímku. Slavnou fotografii trojice řopíků na Soumarském Mostě použitou v knize jsem sehnal i v originále a díky ní jsem mohl porovnat, jak se mění kvalita u originálu, v prvním a druhém přetisku. Oproti německé knize jsou v českém vydání fotky více tmavší, šedější a kontrastnější, což však není na škodu.

Řazení stránek z velké části odpovídá originálu, vypuštěna je pouze strana, kde jsou v originále uvedeny autoři jednotlivých fotografií. Přehozeny jsou i strany 19 a 20, kde se omylem dostaly záběry horských myslivců z Horní Plané do kapitoly o Strážném (Kuschwarda). Na konec knihy je umístěn nový doslov, který pochopitelně v originále není.

Velmi mne však zklamalo zpracování popisků. Záměrem zpracovatele bylo zřejmě doplnit původní nezřídka strohé popisky, nicméně těmito mnohde nevhodnými zásahy snižuje úroveň českého reprintu a mnohde to až hraničí s manipulací s fakty, na kterou je však v jiné souvislosti upozorňováno v doslovu na konci. Je mi jasné, že některé německé popisky nejde přeložit doslova, ale pakliže se má zachovat historická věrnost a má-li kniha nabudit dobovou atmosféru, pak by se měl překladatel držet co nejvíce původních textů a ne si je upravovat dle libosti tak, jak se mu zlíbí. Obecně lze popisky rozdělit do těchto skupin:

A, přeložené přesně dle německého originálu

B, přeložené dle německého originálu a rozšířené nezávadným způsobem

C, přeložené dle německého originálu a doplněné či rozšířené nevhodným způsobem

D, chybně přeložené

Uvedu několik příkladů popisků týkajících se především fotek opevnění, přičemž budu používat následující sled textů:

Strana a umístění v nové knize: německý popisek (doslovný překlad) – popisek v českém reprintu

A) 68 nahoře: In aller Eile wurde hier die Umgebung des Bunkers von den Tschechen zur Verteidugung eingerichtet (Ve všem spěchu bylo zde připraveno okolí bunkru Čechy k obraně) – Okolí bunkru bylo Čechy upraveno k obraně ve značném spěchu

- vzorně přeložený popisek obrázku

B)

12 vpravo dole: Strasse frei! (cesta volná)- Cesta na České Žleby je volná!

- popisek doplněný o lokalizační údaj (na snímku objekt zvláštního zařízení č.6, okres Prachatice)

68 dole: Hier wird ein Bunker vermessen (Probíhá zaměřování jednoho bunkru) – Probíhá vyměřování bunkru v Lenoře

- doplněn údaj o lokalizaci objektu (na snímku řopík 191/2/A-120 v druhém sledu nad Lenorou)

C)

22 nahoře: Typische Strassensperren an der Grenze (typické silniční zátarasy na hranici) – Typické české silniční zátarasy na silnici ke Strážnému

- zde si tedy zpracovatel popisků bez znalosti dané problematiky domyslel, že se jedná o zátaras na cestě do Strážného, ve skutečnosti se však jedná o objekt zvláštního zařízení č. 7a okresu Český Krumlov, který byl vybudován (a dokonce se dochoval!) před celnicí v Kyselově nedaleko Dolní Vltavice, který je od Strážného vzdálen několik desítek kilometrů.

22 dole: Zerstörte Strasse im Moldaugrund (zničená silnice ve vltavském údolí) – Silnice ve vltavském údolí zničená ustupujícími Čechy

- proč by naši vojáci při ústupu ničili silnici? Zde je jednoznačně zachycena polorozebraná improvizovaná uzávěra cesty v linii LO, kterou zřídili naši vojáci v rámci přípravy obrany v době po mobilizaci. Při ústupu neměli čas se zabývat rozbíjením silnice, neboť Záhvozdí bylo obsazováno již 2. října 1938 a na evakuaci zde byl tedy přibližně pouze jeden den…

46 nahoře: Gebirgs-Pionier_Kolonne unterwegs bei Haidmühle (kolona horských ženistů na cestě u Haidmühle) – Kolona zkušených horských ženistů na cestě u Haidmühle

- zde zřejmě překladatel poznal, že se jedná o zkušené ženisty podle toho, že stojí s autem na silnici. V říjnu 1938 neměla Wehrmacht žádnou bojovou zkušenost a velkou část okupačních jednotek na Šumavě tvořili záložáci!

66 vpravo nahoře: Die Bunkerlinie wird erklärt (linie bunkrů se vyjasňuje) – německý civilista upřesňuje linii bunkrů

- jak si můžou být jisti, že se jedná o německého civilistu? Má smysl tam psát takovéto zavádějící věci? Co by se stalo, kdyby to přeložili podle německého originálu?

D)

96 dole: Die Infanterie hat´s leichter (pěchota to má lehčí) – Dělostřelectvo to má s dopravou lehčí

- zde si překladatel popletl význam slova Infanterie, který znamená pěchota a ne dělostřelectvo. Ve vojenské terminologii jsou to však poměrně zcela zásadní pojmy a je to jako plést jablka a hrušky…

Podobně by se dalo ve výběru nevhodně přeložených popisek pokračovat i dále. Nicméně abych jen nehanil, musím poznamenat, že je správně opravená chyba v popisce na str.78 dole, kde byly v originále Kašperské Hory popsány jako České Žleby.

Největší šok na mne však čekal ke konci knihy, na str. 98 dolní obrázek. Zde je umístěna fotografie zachycují řopík s německým obrněným vozidlem a pod níž je umístěn tento popisek: „U bunkru se spojovacím zákopem. Tady mělo padnout tisíce našich.“ Nalistoval jsem si tedy odpovídající stranu v originální německé knize z roku 1939 a jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že v německém originále žádná takováto fotka není. Pro jistotu jsem prohlédl ještě další dva exempláře knihy z roku 39, jestli neexistuje více variant a všude byla na odpovídající straně 102 pouze fotka vojáka na koni. Řopík nikde. Zavolal jsem tedy kolegovi, který vlastní první červené vydání a tam také tato fotka není! Řopík zobrazený na fotografii totiž není ze Šumavy, nýbrž se jedná o objekt X/505/A-140Z v Nových Heřmínovech na Bruntálsku a fotka pochází z knihy „Hitler im befreitem Sudetenland!“ Za jakým účelem sem byla přidána, mi není jasné, nicméně na tento fakt mohl autor českého vydání alespoň upozornit.

Na závěr publikace je zajímavě psaný a dalšími dobovými fotografiemi doplněný doslov, jehož autorem je PhDr. Miroslav Hus ze západočeského muzea v Plzni. Jsou zde objasněny především historické souvislosti a i osud hlavních propagonistů této knihy – vojáků VII. armádního sboru a sudetských Němců, kteří nedopadli příliš dobře. Jen s jedním bych si dovolil nesouhlasit – tvrzení, že v roce 1944 již nežil žádný voják účastnící se obsazování Šumavy je podle mne nesmyslné. Nedávno jsem byl např. v kontaktu s vnukem Hpt. Reichenedera, jednoho z velitelů 100. horského pluku obsazujícího čs. opevnění v úseku Pěkná – Záhvozdí, od kterého jsem se dozvěděl, že jeho dědeček se dožil 94 let a umřel teprve před pár lety.

Uznávám, že jsem knihu studoval díky svému sběratelskému zaměření na oblast Šumavy až příliš pod drobnohledem. Pro běžného čtenáře kniha dává dobrou (i když ne úplnou) představu o německém originálu. Pokud však chcete, aby na vás dýchla skutečně atmosféra říjnových dnů roku 1938 na Šumavě, vyplatí se pár stovek připlatit a pořídit si originál německé knížky. V Německu a především Bavorsku se dá sehnat poměrně dobře. Přidávám na ukázku několik scanů - dělal jsem je kvůli omezení prostoru v malém rozlišení a velké jpg kompresi. v originále jsou fotky pochopitelně lepší.
Vloženo: 5.2.2009
Autor: Jan Lakosil
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018