[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky]
Uživatel: Anonymní [ Přihlásit ]

Vybavení LO v 90. letech – ohlédnutí do (ne)dávné minulosti


Nedávná diskuze nad problémem rychle mizející výbavy z lehkého opevnění mne přivedla k myšlence napsat tento článek. Budu jedině rád, pokud bude námětem k další diskuzi a třeba nápadům, jakým způsobem se zachovat vůči aktuální situaci, případně, co můžeme dělat pro to, abychom pro budoucí generace zachránili co nejvíce historických hodnot.

Jak začít… Při úvahách nad celým problémem jsem nakonec dospěl k překvapivému závěru, že jsem vlastně z dnešního pohledu pamětník. Jelikož mi je 28 let, zní to až téměř neuvěřitelně. S průzkumem LO v reaktivovaných oblastech jsem začal v roce 1996 a během následujících šesti let se mi podařilo projít drtivou většinu reaktivovaných řopíků na čáře Umíř – Bratislava. Nutno podotknout, že díky absenci jakýchkoliv archivních podkladů, knižních zdrojů, internetu atd. k problematice reaktivovaného opevnění jsem v té době zcela nechápal, proč jsou někde řopíky prázdné, někde kompletně vybavené, některé s PAO, někde s týlovým záhozem, některé s předválečnými lafetami apod. Netušil jsem tehdy ani, jak vypadá závěs na lehký kulomet, periskop Srb a Štys s měnitelným zvětšením jsem považoval za poválečný bazmek a úchyt těžkého kulometu vz. 37 jsem zahodil do pole u Trávního Dvora, protože jsem ho považoval za součástku ze zemědělského stroje… S odstupem 13 let se na tyto začátky dívám jako na dobu pravěkou, nicméně aniž jsem si to uvědomoval, měl jsem možnost vidět některé řopíky v podobě, v jaké je už nikdo nikdy neuvidí. Ještě lépe na tom byli starší kolegové z KHV Brno, kteří s průzkumem LO na jihu započali již v 80. letech a pevnůstky nacházeli ještě včetně ženijního nářadí, petrolejek apod.

Díky odtajnění archivních materiálů z poválečných fondů VŽV, které proběhlo před několika lety, a spolupráci s kolegou Martinem Dubánkem jsem měl možnost konfrontovat moje dosavadní poznatky a postřehy s archivními dokumenty a výsledky posléze publikovat na internetu nebo v literatuře, která snad je již dostatečnou pomůckou pro současné badatele a zájemce o opevnění a kterou jsem v druhé polovině 90. let citelně postrádal. Následující řádky budu však smeřovat někam jinam – pokusím se nastínit stav opevnění v druhé polovině 90. let v jednotlivých reaktivačních oblastech. Proč právě v 90. letech? Obecné souvislosti s vybavováním řopíků byly již popsány a většina statí pak končí konstatováním, že armáda stáhla vybavení po roce 1989 do skladů a pevnůstky ponechala svému osudu. Ne všude tomu tak bylo a určitou část vybavení armáda nechávala v objektech i po provedené deaktivaci. Počet a druh zanechaného vybavení se lišil podle jednotlivých úseků a není bez zajímavosti si toto přiblížit.


Úsek Louny – Rabštejn (1999-2002)

Reaktivačně ošizený úsek. Vybrané objekty měly osazeny kromě mříží i pancéřové dveře R-444a/n, torza lafet UL-1 nebo čelní desky ve vybraných objektech, výjimečně poválečné ventilátory s lapači a periskopové závěsy


Úsek Umíř – Holýšov (1997-2002)

Umístění linie ve vnitrozemí ve snadno dostupných oblastech mělo za následek relativně rychlé vyprázdnění objektů již v 90. letech. Poválečná klasika v podobě R-444a/n a mříží již v mnoha objektech chyběla. Celkem standartně osazeny všude lapače zplodin, dochovány nástavce pro opravu periskopických trubic. Ve střílnách čelní desky lafet UL-1, lafety samotné v odlehlejších oblastech v okolí Jivjan a Holýšova. Časté pozůstatky strakonických lafet (rámové držáky, příp. drobné součástky) v rozsahu celého pásma, především v lesních masivech, kde nebyly objekty přezbrojeny. Ventilátory a periskopické závěsy v odlehlejších oblastech. Odpadové lavice v okolí Štipoklas, odpadové koše velmi často. Samotné periskopy nebo uzávěry střílen v objektech v této době již nebyly.Udržovací nátěr černý.


Úsek Annín – Záhvozdí (1996-2001)

V letech 1994-2001 všechny objekty standardně vybaveny mřížemi (poválečné R-238) a pancéřovými dveřmi R-444a/n, protitlakové dveře obou typů, lapače zplodin a ventilátory (zpravidla bez klik), závěsy periskopů (zpravidla bez madel) u objektů vybavených v roce 1953 plnou bojovou výbavou. V úseku Kubova Huť – Záhvozdí dochovány ve velkém počtu odpadové lavice a vyvažovače strakonických lafet. V menším počtu dochovány periskopy typu Optikotechna a Srb a Štys (měnitelné zvětšení) v úseku Lenora – Pěkná. Lafety UL-1 dochovány v ojedinělých objektech (Lenora, Kubova Huť) , dále pak uzávěra Tuškov, zbylé střílny pouze s čelními deskami. Příslušenství v bednách a uzávěry střílen se prakticky nevyskytovaly. Zbytky strakonických lafet (rámové držáky) v uzávěře Lipka a Záhvozdí. Německá zákopová kamna ojedinělě v úseku Zátoň – Kubova Huť a v okolí Dobré. Udržovací nátěry khaki.


Úsek Veselí – Křenov (1999-2001)

Zahrnuje pouze dva stavební úseky 196 a 197 s několika desítkami řopíků. Z hlediska reaktivace se jedná o velmi zajímavý úsek díky kombinaci poválečných úprav, stavební nedokončenosti, poválečným postřelovacím zkouškám a umístění ve VVP Boletice. V letech roce 1999-2001 byly ve všech objektech standartně oboje dveře, poválečné lapače zplodin, poválečné ventilátory (často s klikou), poválečné závěsy periskopů (často s madly), lafety UL-1 nebo jejich čelní desky (příslušenství UL-1 v bedně zcela ojedinělě) a zřídka závěsy na LK vz. 26 (cca. 10 ks) a uzávěry střílen (poválečné). Udržovací nátěry khaki nebo světle šedá barva.


Úsek Nový Vojířov – Kadolec (1996-2001)

Zpravidla dochovány poválečné dveře a mříže, lapače zplodin a odpadové koše, méně často pak periskopické závěsy. Ve střílnách pouze čelní desky UL-1 nebo rámové držáky strakonických lafet. Výjimečně drobné díly strakonic – závaží apod.


Úsek Kadolec – Břeclav (1996-2001)

Po stránce vybavení nejvíce zachovalá oblast. Všechny objekty zpravidla osazeny mřížemi a pancéřovými dveřmi R-444a/n nebo adapt. R-239 a R-444. Lapače zplodin, ventilátory, periskopické závěsy ve prakticky ve všech objektech vyjma řopíků nezahrnutých do plánu plné výbavy (některé objekty v úseku Kadolec – Znojmo). Ventilátory zpravidla bez klik (kliky dochovány nejvíce v oblasti Znojmo – Mikulov, stejně jako madla periskopů). Lafety UL-1 dochovány v celém pásmu, čelní desky pouze výjimečně (znojemská příčka, Mikulovsko apod). Příslušenství UL-1 v bedně, ženijní nářadí a německé konve Trinkwasser pouze ojedinělě v okolí Šatova a Břeclavi. Strakonické lafety (torza) v celém úseku 2. obranného postavení Pohořelice – Bohutice. Brněnské lafety bez příslušenství v úseku Vratěnín – Rancířov, Pohansko – Lány a Vranovsko. Periskopy Optikotechna v desítkách kusů nejvíce v oblasti Šatov – Jevišovka, dále na východ ojediněle. Uzávěry střílen a odpadové koše relativně hojně v celém pásmu opevnění. Odpadové lavice pouze v okolí Šatova, Vrbovce a Břeclavi. Drobné součásti jako petrolejky, kanystry, vědra pouze ojediněle v zapomenutých nebo zatopených objektech. Udržovací nátěr khaki.


Úsek Sekule – Devín (1998-2001)

Z velké části objekty zcela vyprázdněné bez dveří a dalšího vybavení, některé objekty v pásmu nebyly ani reaktivovány. Poválečné dveře, mříže, ventilátory, periskopiceké závěsy především v úseku LI, v menším počtu pak i v některých objektech na HOP. Lapače zplodin a odpadové koše se dochovaly relativně často v celé šíři pásma. Lafety UL-1 především v podobě čelních desek v úseku LI a LII, kompletní lafety pouze v několika objektech 2. sledu LII. Strakonické a brněnské lafety především v úseku LII – převážně kompletní kusy včetně příslušenství, ojedinělé kusy nebo torza i na zbývajících úsecích vyjma LIV. Uzávěry střílen menší počet v druhém sledu LII a LVI. Část vybavení v úseku LV vyházena před objekty (periskopy Optikotechna, strakonice atd). Periskopy samotné pouze ojediněle v LII – poválečné YAL s měnitelným zvětšením. Udržovací nátěr šedý.


Podle mého pozorování se stav vybavení LO v objektech do roku 2000 příliš neměnil. S postupným zveřejňováním informací na internetu, v literatuře a umístění v turistických mapách pak v následujících letech postupně začaly mizet historicky cenné artefakty a trend pokračoval zrychlujícím se tempem. Nicméně největší likvidační vlna přišla po vstupu ČR do Schengenu a uvolnění hranic, kdy v kombinaci s vysokými výkupními cenami železného šrotu se staly řopíky dobrými zdroji přivýdělku. Při troše námahy se dalo v jednom objektu na JM vytěžit cca. 250 kg železa… Vyprázdnění celých linií na jižní Moravě nebo jinde nelze jednoznačně přičítat na vrub bunkrologům, nýbrž místním podnikavcům. Je více než jisté, že tento negativní trend bude pokračovat i nadále v budoucnosti a během 5-10 let budou reaktivované LO vyprázdněné na úroveň současného stavu LO na severu.

Co je však zajímavé, tento trend mizející výbavy prakticky zcela minul objekty poválečného opevnění. Moniturujeme průběžně zhruba stovku palebných objektů v okrese Prachatice a za šest let zmizely pouze tři lafety a zbylé jsou dochovány v nezměněném kompletním stavu. O těchto objektech neví zpravidla ani místní obyvatelé, natož bunkrologové, takže jejich skryté umístění je výborné opatření proti hromadnému vykrádání. Řopíky však utajit nelze.

Nyní si tedy položme otázku – co s tím? Máme nějaké možnosti na záchranu a pokud ano, má tato smysl? Určitě je nutnost zachránit všechny možné druhy součástí výbavy (všechny typy dveří, mříží, periskopů atd), i když některé unikátní díly výbavy už nenávratně skončily ve šrotu a další tam poputují, pokud včas neprovedeme odpovídající opatření. I když současně musím dodat, že se kochám, i když vlezu dovnitř prázdného reaktivovaného řopíku. Veškeré vybavení zanechá v objektech určité stopy a stačí trocha fantazie a člověk se může rázem ocitnout o 40 let zpátky…
Vloženo: 24.9.2009
Autor: Jan Lakosil
 • stephen curry shoes
 • stephen curry shoes
 • lebron soldier 10
 • lebron shoes
 • ultra boost adidas
 • lebron soldier
 • curry one
 • kd shoes
 • KD 8
 • kyrie 1
 • Curry 1
 • supra shoes
 • stephen curry jerseys
 • lebron shoes
 • under armour shoes
 • salomon
 • ua shoes
 • kd shoes
 • Kevin Durant shoes
 • Curry Shoes
 • under armour soccer cleats
 • stan smith shoes
 • adidas stan smith
 • adidas nmd shoes
 • curry 3 shoes
 • curry 3
 • Asics Shoes
 • kd 9
 • stephen curry
 • Yeezy 550
 • Yeezy 550 boost
 • Yeezy 550
 • http://www.kd-9.org
 • yeezy boost 350 v2
 • Yeezy 550 boost
 • lebron james shoes
 • lebron shoes
 • lebron 13
 • kd shoes
 • Curry 3
 • new balance shoes
 • Curry 1
 • http://www.curry1.org
 • kevin durant shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • yeezy boost
 • adidas nmd Runner
 • adidas nmd r1
 • kobe 10
 • kyrie 2
 • irving shoes
 • salomon shoes
 • NMD Human Race
 • kobe 10 shoes
 • adidas nmd xr1
 • kobe shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • curry one
 • curry one
 • Curry One
 • hyperdunk 2016
 • nike hyperdunk 2016
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • nike kobe shoes
 • hyperdunk shoes
 • Hyperdunk Flyknit Shoes
 • nike hyperdunk
 • adidas stan smith
 • stan smith
 • Curry 3
 • stan smith adidas
 • yeezy 350 boost
 • stan smith shoes
 • Baseball Bats
 • kobe bryant shoes
 • lebron soldier shoes
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • lebron soldier
 • Nike hyperdunk
 • lebron 14
 • lebron 14 shoes
 • hyperdunk
 • lebron james 14
 • hyperdunk Shoes
 • hyperdunk 2016
 • lebron soldier basketball shoes
 • lebron basketball shoes
 • nike lebron soldier
 • nike free tr 6
 • nike free tr
 • nike free
 • Cheap hyperdunk
 • lebron soldier shoes
 • air jordan shoes
 • jordan shoes
 • jordan basketball shoes
 • jordan retro
 • air max shoes
 • Nike Free
 • nike air max
 • Nike Free Shoes
 • air max nike
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • nike kyrie shoes
 • kyrie 2
 • lebron soldier shoes
 • soldier shoes
 • air max 90
 • Free Shoes
 • air max 95
 • Asics Gel Kayano
 • kobe 11
 • Curry One
 • Curry Shoes
 • supra footwear
 • nike free run
 • stephen curry shoes
 • Nike Huarache
 • Kobe Shoes
 • lebron 13
 • harden shoes
 • asics shoes
 • asics running shoes
 • asics outlet
 • asics
 • Curry One
 • Kyrie Irving Shoes
 • kobe 11 shoes
 • Under Armour Shoes
 • Curry 2
 • Curry 2
 • messi shoes
 • kyrie 2 shoes
 • D Rose 6
 • harden shoes sale
 • yeezy 350
 • adidas nmd
 • http://www.yeezy350.org
 • Harden 1
 • Stephen Curry Shoes
 • kyrie 2
 • Nike Roshe Run
 • under armour shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry 2
 • michael jordan shoes
 • jordan shoes
 • Messi Soccer Shoes
 • Gel Kayano
 • kyrie 2
 • Salomon Shoes
 • air jordan shoes
 • curry 2.5
 • Rose 6
 • James Harden Shoes
 • Roshe Run
 • Roshe Run
 • Curry Shoes
 • messi soccer
 • Messi Soccer
 • curry one
 • michael jordan
 • Nike Roshe Run
 • KD Shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • lebron soldier
 • lebron 10 soldier
 • nike lebron soldier
 • Roshe Run Women
 • Rose 6
 • supra skytop shoes
 • Nike Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Roshe Run cheap
 • Curry Jerseys
 • curry shoes
 • Lionel Messi Shoes
 • Curry Shoes 2015
 • Stephen Curry Shoes
 • Harden 1 Shoes
 • James Harden Shoes
 • James Harden Shoes For Sale
 • Cheap Baseball Bats
 • Harden Shoes
 • Nike Roshe Run Shoes
 • Asics Kayano
 • Kevin Durant Shoes
 • Roshe Run Shoes
 • Curry Shoes MVP
 • Discount Roshe Run
 • Curry Shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Nike Shoes
 • Stephen Curry Jersey
 • James Harden 1
 • Baseball Bats For Sale
 • Nike Air Force 1
 • Air Force 1
 • Air Force 1 shoes
 • Under Armour
 • Roshe Run Online
 • Under Armour Curry Shoes
 • skytop shoes
 • salomon shoes
 • Air Huarache
 • Salomon Trail Running Shoes
 • kobe x
 • Kobe 10
 • Nike Harden Shoes
 • Asics Running Shoes
 • Salomon Running Shoes
 • Baseball Bats Outlet
 • Cheap Harden 1
 • lebron james shoes
 • Curry Basketball Shoes
 • Curry Jersey
 • Nike Huarache Shoes
 • KD 8
 • lebron shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • kevin durant shoes
 • Cheap Curry Shoes
 • Trail Running Shoes
 • yeezy 950
 • Baseball Bats Store
 • Nike KD 8
 • Curry One Mvp
 • Running Shoes
 • james shoes
 • nike lebron james shoes
 • Nike Harden Shoes
 • Cheap Curry Jersey
 • Asics Shoes
 • Curry Shoes Outlet
 • Curry Shoes
 • Air Huarache Shoes
 • KD 8
 • Baseball Bat
 • kobe 10
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • kd shoes
 • cheap Roshe Run
 • Roshe Run Sale
 • Nike Kobe Shoes
 • Roshe Run Women
 • Under Armour Basketball Shoes
 • Harden Shoes
 • Under Armour Store
 • Baseball Bats Sale
 • Roshe Run Men
 • Asics Shoes Women
 • Discount KD 8
 • Huarache Shoes
 • Curry Jersey Sale
 • Curry basketball Shoes
 • Curry 2 Shoes
 • Stephen Curry Jersey sale
 • Curry Shoes
 • curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • curry shoes
 • UA Curry Shoes
 • Under Armour curry one
 • James Harden Shoes
 • Stephen Shoes
 • stephen curry shoes
 • New Curry Shoes
 • Steph Curry 1
 • Stephen Curry Shoes
 • Nike Kevin Shoes
 • James Harden Shoes 2015
 • Harden Shoes 2015
 • Nike Roshe Run
 • Asics Shoes Men
 • Roshe Run
 • kobe 10 shoes
 • Stephen Curry Shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Air Huarache Run
 • kevin durant shoes
 • kd shoes
 • kobe basketball Shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes 2015
 • Nike Harden Shoes
 • Nike James Harden Shoes
 • Harden Shoes For sale
 • kevin shoes
 • Harden Shoes Sale
 • durant shoes
 • nike lebron james shoes
 • Curry Shoes
 • Kevin Durant Shoes
 • yeezy shoes
 • kanye west shoes
 • http://www.yeezyshoes.us.com
 • kobe x shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Low Shoes
 • nike free shoes
 • nike free run
 • kd shoes 2015
 • kyrie shoes
 • kyrie irving shoes
 • kobe 10 shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jerseys
 • kobe 10
 • kyrie 1 shoes
 • Huarache Run Women
 • kyrie 1
 • nike free 5.0
 • nike free 5
 • kobe shoes
 • KD Shoes
 • kd 8
 • kobe jersey
 • Cheap kobe jersey
 • adidas rose shoes
 • derrick rose shoes
 • lebron james shoes
 • russell westbrook shoes
 • westbrook shoes
 • Huarache Run Men
 • russell shoes
 • Air Huarache Sale
 • jordan westbrook shoes
 • lebron james jersey
 • kyrie irving shoes
 • nike kyrie 1
 • Curry Shoes Sale
 • messi cleats
 • Nike Huarache Sale
 • cheap kyrie 1
 • michael jordan jerseys
 • Nike Hyperdunk
 • Nike Hyperdunk Basketball Shoes
 • Hyperdunk Shoes
 • adidas nmd xr1
 • adidas nmd r1
 • adidas nmd
 • adidas nmd runner
 • adidas nmd pk
 • adidas nmd footlocker
 • Nike Hyperdunk Shoes
 • jordan jerseys
 • michael jerseys
 • kevin durant jersey
 • kd jersey
 • kevin jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe bryant jersey
 • james jerseys
 • cheap lebron jerseys
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • lebron james jerseys
 • lebron jersey
 • james jersey
 • d rose shoes
 • rose shoes
 • kobe 12
 • adidas rose shoes
 • lebron james shoes
 • kobe bryant shoes
 • kobe shoes
 • lebron soldier 9
 • lebron soldier ix
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • kobe 12 shoes
 • michael jordan jersey
 • nike shoes
 • kd shoes
 • kd shoes
 • Curry 1
 • Curry 1 Shoes
 • Stephen Curry 1
 • kd 7 shoes
 • kd 7
 • lebron shoes
 • cheap lebron james shoes
 • nike lebron shoes
 • lebron shoes
 • kyrie irving shoes
 • kyrie shoes
 • kyrie 1 shoes
 • kyrie 1 shoes
 • irving shoes
 • kyrie 3
 • niek kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • air max shoes
 • nike air max shoes
 • stuart weitzman boots
 • stuart weitzman shoes
 • stuart weitzman sale
 • stuart weitzman 5050
 • nike air max
 • durant jersey
 • kevin durant shoes
 • kd vii
 • kd 7
 • curry 3
 • curry 3 shoes
 • ua curry 3
 • curry 3 low
 • kobe bryant jersey
 • kobe bryant jerseys
 • kobe jerseys
 • UA Curry Low Shoes
 • kyrie 3
 • bryant jerseys
 • adidas porsche shoes
 • kyrie 3 shoes
 • adidas porsche design shoes
 • lebron james shoes
 • kobe shoes 2015
 • nike air shoes
 • nike air max shoes
 • kyrie 3
 • kyrie 3 shoes
 • nike kyire 3
 • australia ugg boots
 • ugg boots outlet
 • ugg outlet
 • ugg boots on sale
 • ugg boots australia
 • ugg boots for women
 • ugg boots cheap
 • cheap air max shoes
 • air max shoes
 • kd vii shoes
 • nba jerseys
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • adidas zx flux
 • adidas zx
 • jordan retro/a>
 • adidas flux
 • cheap kd shoes
 • ultra boost
 • adidas ultra boost
 • kobe shoes nba
 • timberland shoes
 • timberland boots
 • timberland
 • timberland outlet
 • palladium boots
 • lebron soldier 10
 • lebron soldier
 • lebron soldier shoes
 • nike lebron soldier
 • air jordan retro/a>
 • cheap kobe shoes
 • soldier 10
 • kd shoes
 • kevin durant shoes
 • australia ugg boots
 • kevin durant shoes
 • jordan retro shoes
 • kd 7 shoes
 • ugg boots
 • kevin durant shoes mvp
 • porsche design shoes
 • adidas porsche design
 • adidas shoes
 • kevin bryant shoes
 • kd shoes store
 • kd 7
 • australia ugg
 • nba jerseys store
 • herve leger dresses
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • kd shoes
 • kd sneaker
 • jeremy scott adidas
 • jeremy scott wings
 • jeremy scott shoes
 • js wings
 • lebron shoes
 • kobe shoes
 • kobe bryant shoes
 • Blake Griffin Shoes
 • ropiky.net ©1999-2018