[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 3.235.182.206 () [ Přihlásit ]

OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - PŘEHLED ZPRÁV - STŘEDA 5. 10. 1938 - 11. mob. den


OSUDNÉ ZÁŘÍ 1938 - VÝBĚR ZPRÁV DNE 5. 10. 1938 - 11. MOBILIZAČNÍ DEN

LEHKÉ OPEVNĚNÍ

- vybetonovány objekty LO vz. 37:

I. sbor: 2. postavení: 162/23/A-180Zšik.

- vydáno nařízení o zastavení veškerých prací na stavbách LO na neodstoupeném území (např. Pražská čára)

----------------------------------------------------------------

SITUACE V ARMÁDĚ

- PROBÍHÁ MOBILIZACE PODLE NÁSTUPOVÉHO PLÁNU VII varianty XIII

----------------------------------------------------------------

SLOVENSKO

Jesenské - jižně od Rimavské Soboty mezi 4. – 5. hodinou ranní. Jednotky SOS před hlavním obranným postavením na Ipeĺu v prostoru Jesenské byly přepadeny prudkou palbou 4 rot honvédů. V 5.15 hod. došlo k bodákovému útoku proti kasárnám finanční stráže ve Vlkyni. Protivník zasadil do akce celý prapor pěchoty a skupina finančníků se dvěma kulomety musela po několikaminutovém boji ustoupit do obranného postavení pěšího pluku 25 a 9. hraničního praporu, aby nebyla zničena. Útok byl proveden v šířce téměř dvaceti km a smetl řadu předsunutých družstev SOS. Nejdále nepřítel pronikl do hloubky dvou kilometrů v prostoru Orávka směr Janice. Dopoledne se bojovalo u Drni, Dubovce, Čízu, Rimavské Seče a zvlášť tvrdý boj byl sveden o železniční zastávku v Dubovci. Postup nepřítele se pomalu zastavil. K odražení útoku byly použity lehké tanky 3. rychlé divize. Oběma stranám se podařilo získat několik zajatců, čtyři čs. vojáci ze zajetí uprchli zpět ke svým jednotkám. Na několika místech nepřítel ustupoval před rojnicemi hraničářů a příslušníků SOS. Během dne byl vytlačován zpět ke státní hranici už na všech úsecích. Každou hodinu boje platil těžkými ztrátami. Ještě jednou se honvédům podařilo vyrazit na zteč a proniknout do Orávky , přerušit železniční trať a zapálit stohy slámy. Jejich útok byl zastaven za pomoci čety tančíků. Úsekový velitel armády příští den 6. 10. nařídil, aby jednotky protivníka, které se ještě udržely na československém území, byly sraženy přes řeku zpět. Přitom bylo zjištěno, že boje se zúčastnili četní ozbrojení místní občané, z nichž bylo 25 zatčeno. Maďarská vláda po tomto incidentu vydala prohlášení, že šlo o samostatnou akci vlastní pohraniční stráže a jejího velitele v prostoru Jesenské.

Tachty, hraniční obec jižně od Fiĺakova. Před půlnocí pronikli vojáci honvédu na čs. území v prostoru obce Tachty, byli však odraženi hlídkami Stráže obrany státu.

----------------------------------------------------------------

POLITIKA

- Mezinárodní výbor rozhodl o pátém pásmu, které bylo nakonec dvakrát větší než předcházející čtyři odstupovaná pásma a zahrnovalo Ústí nad Labem s okolím, Liberecko, Lanškrounsko, Svitavsko, Zábřežsko, Šumperecko, Šternbersko, oblasti na Opavsku, Bílovecku a Břeclavsku, tedy území s převahou českého obyvatelstva. Obsazováno mělo být od 6. do 10. října.

5. října, Budapešť. – Zpráva vyslance ČSR v Maďarsku M. Kobra ministerstvu zahraničních věcí o jeho protestu proti přepadení Československa maďarským vojskem a zadržování československých člunů na Dunaji.

- prezident Edvard Beneš rezignoval na svoji funkci

- dnes ráno obdržel vojenský attaché t. vyslanectví pan mjr. Klein telefonickou zprávu československého ministerstva národní obrany, dle které několik oddílů maďarského pravidelného vojska překročilo v noci na dnešek československé hranice v úseku ležícím jižně od Rimaseči: dle těchto zpráv došlo k přestřelkám mezi maďarskými a československými oddíly; na několika místech bylo ještě v ranních hodinách slyšeti palbu, telefonní spojení bylo přerušeno, jedna strážní budova jižně Kacagó zapálena.

Ohlásil jsem se neprodleně k urychlenému zákroku na zdejším zahraničním ministerstvu, odkud mi bylo sděleno, že mne přijme stálý zástupce zahraničního ministerstva baron Apor.

Vyhledal jsem jej kolem 1. hod., přišel právě z porady u zahraničního ministra. Vyloživ mu se všemi podrobnostmi noční přepadení podniknuté maďarskými regulérními oddíly proti československému území na pohraničním úseku v délce asi 12 – 15 km, a to beze vší provokace z naší strany; přednesl jsem důrazný protest proti tomuto způsobu jednání: poukázal jsem se vším důrazem na to, že československá vláda, postupujíc přesně v duchu mnichovského prohlášení, jímž má býti stvořeno ovzduší míru a dány předpoklady smírného řešení konfliktů, přijala s krajní konciliantností požadavky, schválivši v zásadě návrh na ustavení smíšené komise pro řešení budoucího postavení maďarské menšiny na Slovensku; o dobré vůli a snaze československé vlády vyřešiti tento problém v ovzduší přátelské dohody co nejdříve by svědčily i zprávy, uveřejněné dnes ráno v maďarském tisku, dle nichž se z československé strany dějí již přípravy k vojenskému vyklizení některých úseků na společné hranici.

Nikterak nevyvolaný útok a přepadení československého území pravidelnými oddíly maďarského vojska jsou – tak jsem pravil – v úplném rozporu se zněním dodatku mnichovského „communiqué“ a vyvolávají u všech čtyř velmocí dojem, že maďarská vláda zneuznává povinnosti, které toto „communiqué“ ukládá všem zúčastněným.

Poukázal jsem dále i k tomu, že průtahy, které se jeví v postupu maďarských úřadů při dezinfekci a v otázce slíbeného propuštění zde zadržených člunů, parníků atd., patřících československé dunajské paroplavební společnosti, potvrzují u nás dojem, že jde o úmyslné preventivní opatření, při kterém se počítá s možností válečného konfliktu mezi oběma státy. Tentýž dojem vzbuzuje odkládání vydání československého motorového člunu v maďarském Komárně, který je a zůstává majetkem československé vlády.

Baron Apor mi vyslovil ihned jménem maďarské vlády politování nad vylíčeným přepadením československého území, jež vysvětluje tak, jak to učinil plukovník Andorka v zdejším ministerstvu v rozhovoru s majorem Kleinem, který přede mnou už intervenoval jménem československého ministerstva národní obrany. Kapitán, který velel zmíněnému úseku, jednal prý z vlastní iniciativy a prohřešil prý se proti rozkazům svých představených; oddíly jsou prý už odvolány a jejich velitel povolán k odpovědnosti.

Netajil jsem se svými pochybami o tom, že by – při známé ukázněnosti a disciplinovanosti maďarské armády – mohl podřízený velitel na poměrně dlouhém pohraničním úseku podniknouti organizovaný vpád, a to právě v době, kdy mezinárodní napětí bylo uvolněno výsledky mnichovské konference, která se označuje jako východiště nového údobí v životě evropských národů. Poukázal jsem k tomu, že zprávy o tomto organizovaném vpádu vyvolávají velmi nepříznivý dojem pro maďarskou vládu ve velké části evropského tisku. (Vyslanectví se samo pokouší o to, aby tomuto incidentu byla zjednána publicita v anglickém tisku.)

V této spojitosti jsem znovu uvedl na přetřes podezřelé průtahy maďarských úřadů při dezinfekci a odbavení člunů a parníků zadržených z důvodů sanitních, které jsou majetkem Československé dunajské paroplavební společnosti, jakož i zadržení vojenského motorového člunu v maďarském Komárně, který je přece majetkem československé vlády a o jehož vrácení dosud nebylo rozhodnuto.

V několika posledních depeších jsem poukázal na stísněnou situaci umírněných členů dnešní vlády, ministerského předsedy Imrédyho a zahraničního ministra pana Kányi; agitace krajně pravicových a nacistických živlů je nutí vykázati se bez odkladu makavými úspěchy, by nevznikl dojem, že Maďaři nerozhodností své vlády byli připraveni o jedinečnou příležitost uplatniti na náš účet co nejvíce ze svých teritoriálních požadavků; tyto kruhy nutí vládu, aby eventuálně formulovala požadavky, o jejich dosažitelnosti není sama přesvědčena, vědouc, že jsou v rozporu s literou a duchem mnichovského prohlášení čtyř velmocí. Proto tedy páni Imrédy a Kánya naléhají na neodkladné jednání, navrhujíce, aby smíšená komise se sešla již 6. t. m. Činí to hlavně proto, aby nebyli vehnáni do požadavků přesahujících etnografické rozhraničení. Zdůrazňuji opět, že máme všechen zájem jednati s touto vládou a nečekati na eventuální nastolení vlády krajní pravice. Lituji, že mým návrhům nebylo porozuměno, a poznamenávám, že technické obtíže musí býti vykládány zase jako „oddalovací taktika pražské vlády“, a to i v kruzích nám příznivě nakloněných. Na mou výslovnou otázku, budou-li Maďaři ve smíšené komisi uplatňovati i požadavek plebiscitu mezi Slováky a Rusíny, odpověděl baron Apor vyhýbavě, vymlouvaje se, že prý o této věci rozhoduje jen zahraniční ministr.

Vyslanec: Miloš Kobr

----------------------------------------------------------------

OBĚTI Z ŘAD ČS. ARMÁDY, FINANČNÍ STRÁŽE, ČETNICTVA A STÁTNÍ POLICIE

- des. v zál. Josef Boubek (děl. pl. 11) zákeřně zastřelen opilým vojákem v Arány pusta, obec Figa

- voj. pěch. Martin Macht (p. pl. 1) zabit henleinovci granátem v Cetvinách

Zdroje a literatura:

  1. veškerá dostupná literatura zabývající se armádou a opevněním 1938
  2. ropiky.net

Vloženo: 5.10.2008
Autor: Zdeněk Hanáček
Copyright ropiky.net ©1999-2024        Ochrana osobních údajú (GDPR)