[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 54.198.139.112 () [ Přihlásit ]

Souhrnné informace o vchodových střílnách v LO vz.37 - aktualizace 1.6.2021


U příležitosti rozšíření karet objektů LO nového typu (vz.37) na stránkách ropiky.net jsme pro vás připravili v pořadí už druhou aktualizaci našeho článku o vchodových střílnách. Zde se můžete seznámit s některými posledními objevy z této oblasti bunkrologie. V návaznosti na tyto informace jsou upraveny i identifikační karty střílen.

Jak je známo, v objektech LO nového typu se vyskytují tři druhy této střílny. Stále prozatím neznáme původní oficiální značení, proto se nadále používá novodobé značení vycházející z typu uzávěru střeleckého otvoru:

- Typ 1 – ozubený uzávěr

- Typ 2 – kolíčkový uzávěr

- Typ 3 – šroubový uzávěr

Číslování 1, 2 a 3 vycházelo pravděpodobně z počtu nalezených střílen při terénních průzkumech. Jelikož se už ale vžilo do tak značné míry, nebylo by asi vhodné ani při dohledání původního způsobu značení, tento systém nyní měnit. Minimálně pro typ 2 a typ 3 se nám již podařilo nalézt označení podle typu výkresu – viz text k jednotlivým typům.

Všechna data a počty jsou aktuální ke dni 1.6.2021. Jestliže uvádíme první a poslední výskyt daného typu, jedná se pak pokud možno o objekty s prokazatelným datem betonáže.

Typ 3

První vyráběný a zabudovávaný typ vchodových střílen je vzor označovaný jako „Typ 3“, tedy se šroubovým uzávěrem. Vzhled je návrhem Čs. Zbrojovky (výkres S108 ze dne 12.1.1937) a výroba byla objednána v celkovém počtu 110 ks. Z tohoto počtu je zmapován výskyt 29 ks, a to ve III. sboru 19 ks a ve IV. sboru 10 ks. Převážně jsou v objektech, které jsou vybaveny jen jedním periskopem a byly tedy použity na počátcích výstavby. Případný výskyt u I. sboru není možné potvrdit pro značnou devastaci objektů Pražské čáry, která byla stavěna právě v tomto období.

Jak jsme již psali dříve, číslo na střílně tohoto typu najdete na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole. Prozatím není známé přesné datum betonáže prvního objektu s tímto typem střílny. Dle poznámek na kartách objektů by se ale mělo jednat o IV/I/23 s betonáží před 18.5.1937.

Souhrn typu 3:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S108

Doba výroby: duben-květen 1937

Množství: 110 ks

Značení: nalezena čísla 16, 23 a 41, na vnitřní straně pravé kolejnice vedení uzávěru dole, číselná řada 1-110 + znak výrobce

První instalace: asi IV/I/23 (kolem 18.5.1937)

Poslední instalace: neznámo (pravděpodobně do konce července 1937)

Lokace: III. a IV. sbor + pravděpodobně I. sbor

Typ 2

Druhým vyráběným vzorem je „Typ 2“ s kolíčkovým uzávěrem. Opět se jedná o typ navržený Čs. Zbrojovkou a v dokumentech je označován „dle výkresu S210 ze dne 11.5.1937“. Ze strany ŘOP bylo objednáno 2000 ks a první dodávka 50 ks byla plánována ke dni 15.6.1937, dalších 100 ks k 25.6.1937 a pak od července každý týden 150 ks do celkového objednaného množství. Pokud byly dodávky dodrženy podle tohoto rozvrhu, tak poslední kusy byly dodány do konce září 1937. Výskyt je zmapován ve všech sborech v ČSR, kde byla výstavba zahájena (I., II., III., IV., VI. a VII. sbor) v celkovém počtu 776 ks.

Střílny jsou značeny výrobním číslem a znakem výrobce (malé Z v kolečku) v prostoru pod střílnovým otvorem (viz identifikační karta vchodové střílny Typ 2). Tato čísla jsou jedinečná a prozatím nejnižší identifikované číslo je 112 a nejvyšší 2100. Tím tedy můžeme říci, že číslování střílen zcela jistě navazovalo na řadu u typu 3 (1-110 pro typ 3 a 111-2110 pro typ 2). V tuto chvíli nejstarší identifikovaný objekt s tímto typem střílny je IV/IV/900 ze dne 16.6.1937, tedy jen jeden den po předpokládané první dodávce od výrobce a na opačném konci je pak 5 objektů úseku III/16 (6084, 6087, 6088, 6093 a 6094), které byly postaveny začátkem října 1938. Je proto možné konstatovat, že střílny se instalovaly průběžně po celou doby výstavby nového typu LO. Podle některých historických pramenů mělo být dodáno do Rumunska až 147 ks vchodových střílen tohoto typu. Na fotografiích tamních objektů jsou v některých případech dokonce střílny i vidět. Prozatím ale nevíme, zda se jedná o střílny původně určené pro ŘOP, nebo byly v ZB vyrobeny přímo pro Rumunskou armádu.

Souhrn typu 2:

Výrobce: Čs. Zbrojovka, výkres S210

Doba výroby: červen-září/říjen 1937

Množství: 2000 ks

Značení: nalezena čísla od 112 až 2100, číselná řada 111 – 2110 + znak výrobce

První instalace: IV/IV/900 (16.6.1937)

Poslední instalace: viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Typ 1

Třetím a nejčastějším vzorem vchodové střílny je „Typ 1“ s ozubeným vedením uzávěru. Tady se asi jedná přímo o návrh z konstrukce ŘOP, a proto bylo možné zadat výrobu více dodavatelům. Zatím byli identifikování tři dodavatelé:

Báňská a hutní spol., Třinec – dále používaná zkratka „TŽ“

Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem – zkratka „B“

Moravské ocelárny, Olomouc – zkratka „MO“

Nejsou známy přesné počty objednávek od jednotlivých výrobců, ale známe celkové objednané množství všech vchodových střílen všech typů dohromady – 13000 ks. Podle nalezených čísel lze odvodit alespoň minimální vyrobené množství a odhadnout tak i velikost objednávky. Pro výrobce „TŽ“ je to 5000 ks, pro „B“ 4890 ks a pro „MO“ pravděpodobně 1000 ks, což je celkem 10890 ks. Střílny jsou vzhledově od všech výrobců identické, ale podle detailů, které budou popsány níže, lze odlišit jednotlivé dodavatele i přibližné období výroby.

Typ 1, výrobce TŽ

Spolu s výrobcem Bächer se bezesporu jedná o největšího výrobce vchodových střílen. Celkem bylo vyrobeno v Báňské a hutní spol. minimálně 4700 ks střílen. Výskyt je ve všech sborech v ČSR a prozatím bylo nalezeno 1064 ks nesoucí označení TŽ. Dalších 15 ks bylo identifikováno v Polsku.

Identifikace je jednoduchá, a to podle typického znaku výrobce – v kolečku umístěná trojice kladívek a perlíků a vyraženého čísla na střílně. První výroba se označovala vyraženým znakem nad pravým vedením s ozuby a později je znak umístěn jako nálitek na typickém místě, uprostřed dole pod nálitkem pro přejímací značku. Rozhraní změny značení bylo nalezeno v okolí čísel 250 – 285, kdy se střídá jak staré, tak nové značení (úseky IV/XIV a IV/X). Výrobní čísla jsou v obou případech vždy umístěna nad levým ozubením a tvoří ucelenou číselnou řadu od 1 do xxxx. V terénu byla nalezena čísla od 24 do 4547 (v ČR), respektive 4638 (v Polsku). Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938. Podle nálezů z terénu bylo v roce 1937 vyrobeno minimálně 1000 ks. Nejdříve jsme se domnívali, že první instalovaný objekt se střílnou „TŽ“ je I/E-22/3 z 21.7.1937, ale podle posledních průzkumů je tato střílna pravděpodobně instalována až poválečně v rámci reaktivace. Proto jsme posunuli první jistou instalaci až na 1.9.1937 u objektu IV/IV/927. Posledními zabudovanými jsou pak střílny u pěti objektů betonovaných 30.9.1938 (II/CH1/109, II/R1/8, II/R1/214, II/S1/212 a II/Z3/148).

Souhrn typu 1 „TŽ“:

Výrobce: Báňská a hutní společnost Třinec (dnes Třinecké železárny)

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: pravděpodobně až 5000 ks

Značení: nalezena čísla od 24 až 4638, číselná řada 1-xxxx + znak výrobce

První instalace: IV/IV/927 (1.9.1937)

Poslední instalace: 30.9.1938 – viz text

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 TŽ

Výrobní číslo vždy umístěné nad levým ozubením (i pokud není vidět znak výrobce)

Typ 1, výrobce B

Výrobce Bächer patří co do objemu s „TŽ“ k největším výrobcům vchodových střílen a do ukončení výroby zajistil pro účely výstavby více než 4000 ks. Výskyt je lokalizován hojně jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a v malém počtu i na Slovensku (VI. a VII. sbor každý po dvou kusech). Celkem bylo identifikováno 839 objektů s typickým kalíškem na vchodové střílně, tedy znakem výrobce umístěného uprostřed dole pod střílnovým otvorem. Při průzkumech opevnění v Polsku se podařilo kolegům nalézt i zástupce „Bächera“, prozatím se jedná o 8 ks.

Do nedávna jsme si mysleli, že typický kalíšek je jednoznačná identifikace, ale nyní se podařilo nalézt střílnu z první dodávky a zde kalíšek chybí. Tedy můžeme říct, že znak je použit poprvé někde mezi čísly R37 85 a R37 155. Číselná řada je umístěna na nálitku nad tímto kalíškem, ale tady je to komplikovanější, jelikož pro rok 1937 i 1938 začínají řady vždy od čísla 1. Rozlišovacím znakem je zde tedy buď jen značka přejímky ŘOP („R“, lvíček a vyražený rok „37“ nebo „38“) a směr ražení čísel. Pro rok 1937 je ražba v normálním směru a v roce 1938 se razily značky „vzhůru nohama“. I když se opět objevují výjimky potvrzující pravidlo. Na střílnách se dále nalezneme nálitky s čísly vlevo (0 až 5 a písmeno „E“) a vpravo (0 až 2 a písmeno „E“) uprostřed stran a pod znakem výrobce pak vyražené číslo (0 až 11). Jejich význam není zcela objasněn, ale zřejmě se jedná o způsob označování jednotlivých odlévacích forem a v kombinaci možná i jednotlivých směn. U nalitých čísel vlevo a vpravo se navíc objevují některá čísla i v pozici „hlavou dolů“. Střílny byly vyráběny od června/července 1937 až do ukončení výroby v říjnu 1938 a podle nálezů z terénu bylo v roce 1937 vyrobeno minimálně 1000 ks (nejvyšší nalezené číslo R37 995) a pro rok 1938 bylo vyrobeno minimálně 2500 ks (nejvyšší nalezené je R38 232x). Stejně jako u výrobce TŽ byla domněnka, že první instalovaný objekt se střílnou „B“ je I/E-22/4 z 15.7.1937, ale i zde se asi jedná o zabudování v rámci reaktivace. Pochybnosti jsme měli i o instalaci v objektu I/C-10/16 ze dne 18.6.1937, jelikož na střílně není vidět typický znak kalíšku, ale právě zde byla prokázána střílna Bächer z první výroby (bez znaku) s číslem R37 85. Podle dokladů byla ale instalována až později, jelikož při betonáži nebyla k dispozici (dokument ze dne 16.7.1937). Takže první prokazatelná instalace střílny je v objektu I/C-14/32 ze dne 16.8.1937. Posledním objektem je pak I/114/46 betonovaný až po 8.10.1938 (ale přesné datum není známo).

Souhrn typu 1 „B“:

Výrobce: Rudolf Bächer, Roudnice nad Labem

Doba výroby: od července 1937, do zastavení výroby v říjnu 1938

Množství: až 4890 ks

Značení: znak výrobce „kalíšek“, 2x číselná řada 1-xxxx na nálitku nad znakem (viz text) + další značení čísly na stranách základní desky střílny.

První instalace: prokazatelně I/C-14/32 (16.8.1937), pravděpodobně I/C-10/16 (červenec 1937)

Poslední instalace: I/114/46 (po 8.10.1938)

Lokace: všechny sbory v ČSR

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 B (kromě prvních maximálně 154 ks z roku 1937).

Výrobní číslo na nálitku mezi střílnovým otvorem a znakem výrobce, čísla po stranách základní desky (objevují se ale i desky čisté, bez jakéhokoliv nálitku s čísly). Pokud je střílna ještě kryta bedněním a nemůžete nic z těchto znaků nalézt, prohlédněte si pozorně obě ozubená vedení a obrobenou plochu vpravo pod střílnovým otvorem. Pokud na žádné z nich není nikde číslo ani znak, jedná se pak s největší pravděpodobností o střílnu z produkce Bächer.

Typ 1, výrobce MO

Moravské ocelárny Olomouc jsou třetím výrobcem vchodových střílen typu 1 a do ukončení výroby jich vyprodukovaly pro účely výstavby přibližně 1000 ks. Výskyt je lokalizován prozatím jen ve sborech v Čechách a na Moravě (I. – IV. sbor) a to převážně v II a IV. sboru. U III. sboru byly nalezeny v úsecích 9 a 10 a I. sbor je zastoupen úseky 173, 174 a 183. Při průzkumech bylo nalezeno zatím 319 ks střílen MO s čísly od 114 do 887. Číselná řada je definována od 1 do (asi) 1000. Stejně jako u TŽ, tak i zde máme dva typy značení. Starší typ má vyražené výrobní číslo a znak výrobce v prostoru pod nálitkem u střílnového otvoru – „MO“ umístěné v oválu a vedle výrobní číslo. Současně s tím je ale duplicitně číslo vyraženo i na obrobené ploše vpravo pod střílnovým otvorem. Přibližně od čísla 320 je číslování přemístěno nad pravé ozubené vedení (zřejmě pro lepší identifikaci výrobce), kdy nahoře je číslo a pod ním „MO“. Výroba byla zřejmě zahájena až jako poslední někdy kolem srpna/září 1937 a podle nálezů z terénu je možné, že v roce 1937 bylo vyrobeno celé objednané množství, jelikož ještě 15.12.1937 byla instalována střílna s číslem 720. První instalovaný objekt se střílnou „MO“ je II/G1/308 ze 17.9.1937 a posledním doloženým objektem pak II/CH3/12 ze dne 14.9.1938.

Souhrn typu 1 „MO“:

Výrobce: Moravské ocelárny, Olomouc

Doba výroby: od srpna/září 1937, pravděpodobně do konce roku 1937

Množství: přibližně 1000 ks

Značení: znak výrobce „MO“ a číselná řada 1-xxxx

První instalace: II/G1/308 (17.9.1937)

Poslední instalace: II/CH3/12 (14.9.1938)

Lokace: I., II., III., IV. sbor

Identifikace v terénu: znak výrobce – viz identifikační karta vchodové střílny Typ 1 MO

Výrobní číslo a znak výrobce je umístěno nad pravým ozubeným vedením s výjimkou prvních cca 320 ks od výrobce „MO“, kdy je znak umístěn pod nálitkem.

Bylo nalezeno i dalších 407 střílen typu 1 v bývalé ČSR a další 4 ks v zahraničí, kde prozatím nebylo možné identifikovat výrobce.

Níže je statistický přehled výskytu jednotlivých typů vchodových střílen i výrobců a jejich zastoupení v jednotlivých sborech. Dále je zde aktualizovaný přehled zachovalosti střílen v jednotlivých sborech a procento jejich zmapování.

V rámci bývalé ČSR v tuto chvíli máme přiřazeno k výrobci 3434 ks, což je 66,6 % zachovalých vchodových střílen (cca 38,8 % instalovaných), ale stále zbývá spoustu bílých míst, které se plní jen pomalu. Třeba jen u necelých 30 % jsme schopni ověřit číslo střílny (především pro korozi, nebo vytěžení sběrači kovů). Proto bychom byli rádi za jakékoliv (i archivní) informace o číslech střílen (staré fotky, zápisky z průzkumů), dodávkách střílen ke sborům či úsekům, počtu instalovaných a třeba i evakuovaných střílen z nedokončených úseků a podobně. Žádná z těchto informací nebude bez souhlasu poskytovatele zveřejněna a poslouží jen k celkovému pochopení logiky dodávek a distribuce u sborů. Pomůže nám jakákoliv maličkost.

Všechna data a informace vycházejí z veřejných zdrojů a pramenů.

Všem moc děkujeme

Petr Šenkyřík, Libor Martinů, Jan Kubálek

Zdroje a literatura:

  1. www.ropiky.net
  2. www.opevneni.cz
  3. www.prazskacara.cz
  4. Velká kniha o malých bunkrech; Svoboda, Lakosil, Čermák; MF 2011, ISBN 978-80-204-2422-8
  5. Informacím ze soukromých archivů poskytnutých Janem Lakosilem, Tomášem Svobodou, Ivo Vondrovským a Zdeňkem Hanáčkem
  6. Stav výstroje LO, Pavel Holzknecht; 2009; forum.opevneni.cz
  7. terénních průzkumů autorů a jejich dalších kolegů a přispěvatelů.
  8. Fotografie: Libor Martinů, jiný autor označen u fotografieVloženo: 20.3.2020
Autor: Petr Šenkyřík
Copyright ropiky.net ©1999-2021        Ochrana osobních údajú (GDPR)